Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 2034-PR.485.2022 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 30 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2034-PR.485.2022
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn zm.), § 20 ust. 1 Uchwały XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz 8. z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza, co następuje: 

 

§ 1

1. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 oraz § 5 ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością gminy Głuchołazy: 

 1.  sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne: 
  1. klasy II w wysokości - 7,40 zł/ar/rok
  2. klasy III w wysokości - 7,10 zł/ar/rok
  3. klasy IV w wysokości - 6,60 zł/ar/rok
  4. klasy V w wysokości - 5,80 zł/ar/rok
  5. klasy VI oraz niezależnie od klasy nienadające się do rolniczego wykorzystania w wysokości - 5,20 zł/ar/rok,
 2. pozostałe niesklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, działki warzywno-kwiatowe, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe itp.) z wyłączeniem dróg w wysokości - 25,00 zł/ar/rok
 3. pod kioskami handlowymi i wokół kiosków w wysokości - 6,00 zł/m2/miesiąc
 4. pod ogródkami sezonowymi przy lokalach gastronomicznych (ogródki piwne, letnie itp.) w wysokości  3,00 zł/m2/miesiąc,
 5. pod garażami, komórkami, wiatami itp. z wyłączeniem dróg w wysokości 2,90 zł/m2/miesiąc, 
 6. pod kioskami na terenie targowiska miejskiego położonego przy ulicy Moniuszki-Sikorskiego w wysokości 14,00 zł/m2/miesiąc - Nie pobiera się opłat za wystawienie towaru przed kioskiem w obszarze do 1,50 m od kiosku. 
 7. przy cmentarzu komunalnym dla potrzeb urządzenia stoisk sprzedaży w dniu święta Wszystkich Świętych i w okresie 7 dni poprzedzających to święto w wysokości 20,00 zł/m2/dzień. Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego może także przeprowadzać uproszczone postępowanie w celu wyłonienia ofert z najwyższą ceną oferowaną przez oferentów. W takim przypadku stawka 20,00 zł/m2/dzień jest stawką minimalną.
 8. położone w obrębie nieruchomości ul. Bohaterów Warszawy 10 w wysokości 0,35 zł/ m2/miesiąc,

2. Powierzchnię gruntów określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) ustala się z dokładnością do 1 ara, natomiast określonych w ust. 1 pkt 3)-8) z dokładnością do 1m2  zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię dzierżawionego gruntu. 

 

§ 2

1. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 oraz § 5 ustala się następujące stawki czynszu za najem następujących obiektów będących własnością gminy Głuchołazy: 

 1. kiosków i pawilonów handlowych na terenie targowiska miejskiego położonego przy ul.Moniuszki-Sikorskiego o powierzchni:
  1. do 5,00 m2 w wysokości 75,00 zł/miesiąc,
  2. powyżej 5,00 m2 w wysokości 115,00 zł/miesiąc - Nie pobiera się opłat za wystawienie towaru przed kioskiem lub pawilonem w obszarze do 1,50 m od kiosku.   
 2. garaży i komórek w wysokości 4,50 zł/m2/miesiąc,
 3. pomieszczeń gospodarczych i innych nie wyszczególnionych w pkt 1) i 2) w budynkach nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Głuchołazy w wysokości 6,00 zł/m2/miesiąc,
 4. sali gimnastycznej przy ul. Aleja Jana Pawła II nr 9 i sali gimnastycznej przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10  w wysokości 40,65 zł/godz.,
 5. pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Warszawy w celu wykorzystania na:
  1. cele edukacyjne - w wysokości 12,00 zł/godz./miesięcznie,
  2. cele inne niż edukacyjne - w wysokości 24,00 zł/godz./miesięcznie

2. Powierzchnię obiektu będącego przedmiotem najmu ustala się z dokładnością do 1m2  zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię wynajmowanego obiektu. 


§ 3

1. Z zastrzeżeniem określonym w  § 4 oraz § 5 dla gminnych niepublicznych dróg wewnętrznych ustala się następujące stawki opłat: 

 1. z zastrzeżeniem określonym w pkt 2)  za tereny zajęte na: 
  1. drogach utwardzonych (włącznie z poboczami) w wysokości 
   • 5,50 zł/m2/dzień do 50% zajęcia szerokości jezdni,
   • 8,00 zł/m2/dzień powyżej 50% zajęcia szerokości jezdni
  2. drogach utwardzonych (włącznie z poboczami) w wysokości
   • 0,15 zł/m2/dzień do 50% zajęcia szerokości jezdni - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
   • 0,20 zł/m2/dzień powyżej 50% zajęcia szerokości jezdni - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
  3. nieutwardzonych oraz pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 3,50 zł/m2/dzień, 
  4. nieutwardzonych oraz pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 0,10 zł/m2/dzień - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
  5. działkach nie wykorzystywanych faktycznie jako drogi w wysokości 2,00 zł/m2/miesiąc, 
 2. za tereny zajęte dla potrzeb tzw. ”sezonowych ogródków piwnych, gastronomicznych itp.” w wysokości   0,20 zł/m2/dzień. 

2. Za teren gminnej niepublicznej drogi wewnętrznej uważa się każdą działkę oznaczoną symbolem „dr” w ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie nie będącą drogą publiczną. 
3. Powierzchnię gruntów i  reklam ustala się z dokładnością do 1 m2 zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię dzierżawionego gruntu lub umieszczonej reklamy. Dla więcej niż jednej reklamy objętej jedną umową, najpierw ustala się powierzchnię każdej reklamy z  zastosowaniem zaokrąglania do pełnych m2, a dopiero następnie sumuje się tak ustalone powierzchnie. 
4. Za umieszczenie reklamy w wysokości 1,50 zł/m2/dzień, liczone od powierzchni reklamy. 
5. Za umieszczenie urządzenia obcego (np. elementy infrastruktury sieciowej): 

 1. przewodów wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej w wysokości 1,00 zł/m2/rok liczone według rzutu poziomego. 
 2. przewodów infrastruktury telekomunikacyjnej  w wysokości 15,00 zł/m2/rok liczone według rzutu poziomego
 3. pozostałe urządzenia obce w wysokości:
  1. pod lub nad jezdnią 120,00 zł/m2/rok,
  2. pod lub nad pozostałymi elementami pasa drogowego 80,00 zł/m2/rok,
 4. na drogowym obiekcie inżynierskim w wysokości 160,00 zł/m2/rok. Za zajętą powierzchnię przyjmuje się powierzchnię zajętą przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. 

 

§ 4

1.Ustala się minimalną kwotę czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów oraz opłat za zajęcie dróg wewnętrznych lub umieszczenie tam reklamy albo urządzenia bez względu na ich powierzchnię i czas trwania umowy w wysokości 75,00 zł z zastrzeżeniem, że:

 1. dla umów dzierżawy przedłużanych w danym roku, łączna kwota czynszu za dany rok liczona proporcjonalnie nie może być niższa niż czynsz minimalny,
 2. dla nowych umów dzierżawy zawieranych w danym roku, kwota czynszu liczona jest proporcjonalnie do  okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego. 

2. Minimalna kwota za umieszczenie urządzenia nie dotyczy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach (np: przygotowanie zaplecza placu budowy dla gminnej inwestycji, organizacji imprez dla mieszkańców przez instytucje pożytku publicznego, funkcjonowania dworca autobusowego, potrzebą zagospodarowania terenu przy braku oferentów wg stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu, itp.) Burmistrz może obniżyć stawkę czynszu dzierżawnego i najmu za gminne grunty i obiekty oraz stawkę opłaty za umieszczenie reklamy lub urządzenia.

 

§ 6

1. Za umieszczenie urządzenia obcego (np. elementów infrastruktury sieciowej) na działkach niedrogowych ustala się opłatę w wysokości 40,00 zł/m2/rok. Za zajętą powierzchnię przyjmuje się powierzchnię zajętą przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.
2. Za umieszczenie przewodów wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 1,00 zł/m2/rocznie. 
3. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 10,00 zł/m2/rocznie. 
4. Ustala się minimalną kwotę opłaty za zajęcie działek niedrogowych w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy bez względu na ich powierzchnię i czas trwania umowy w wysokości 50,00 zł/rocznie.
5.  Minimalna kwota za umieszczenie urządzenia nie dotyczy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

§ 7

Za umieszczenie reklamy na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 1,50 zł/m2/dzień, liczone od powierzchni reklamy.

 

§ 8

1. W przypadku oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem w trybie przetargu lub negocjacji stawkę wywoławczą ustala się na podstawie stawek określonych w § 1-4 za wyjątkiem stawki określonej w § 2 ust.1 pkt 3). Dla przypadków określonych w § 2 ust.1 pkt 3) stawkę wywoławczą określa się indywidualnie w każdym przypadku. 
2. Wszystkie stawki określone w niniejszym Zarządzeniu są stawkami netto. Przy wyliczeniu należności z tytułu najmu, dzierżawy, zajęcia drogi lub umieszczania urządzeń albo reklam do kwoty wyliczonej na podstawie stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu należy doliczyć podatek VAT. 
3. Zarządzenie nie dotyczy dróg publicznych. 
4. Czynsz należy rozliczać z dokładnością do jednego dnia.
5. W przypadku oddania nieruchomości w trwały zarząd, stawki czynszu dzierżawnego i najmu ustala zarządca nieruchomości z zastrzeżeniem, że nie mogą one być niższe, od ustalonych w niniejszym Zarządzeniu. Wysokość czynszu dzierżawnego i najmu powinna uwzględniać wszystkie ponoszone przez zarządcę koszty związane z dzierżawą i najmem (m.in. zużycie energii elektrycznej, wody, koszty dozoru itp.).  

 

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Głuchołazy.

 

§ 10

Tracą moc: Zarządzenie Nr 1506-PR.361.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością Gminy Głuchołazy.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.