Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) modernizacji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) modernizacji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres dokumentacji projektowej zadań obejmuje:

1. temat: wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem istniejącego wylotu

2. temat: wykonanie połączenia istniejącej kanalizacji deszczowej z ul. Makuszyńskiego do ul. gen Andersa w Głuchołazach

3. temat: naniesienie wylotu kanalizacji deszczowej przy budynku nr 72 w ciągu ul. gen. Andersa.

Wykonawca opracuje dokumentację wraz z otrzymaniem pozwoleniem budowlanym

Dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach (w czym 2 egzemplarze powinny być opieczętowane przez odpowiedni organ wydający pozwolenie na budowę)

Warunki postępowania

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

  1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji i rękojmi-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
  2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  3.12.2018r.
  3. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej 9budowlano-wykonawczej), kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ewentualnego operatu wodno prawnego dotyczącego odwodnienia drogi ul. gen. Andersa oraz wykonanie projektu połączenia kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Makuszyńskiego z kanalizacją w ciągu ul. gen. Andersa. (W przypadku braku możliwości połączenia opisanych kanalizacji wykonawca przedstawi i wykona opracowanie projektowe na rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Makuszyńskiego)

 

  1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: pełne koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami, opłata za podkłady geodezyjne oraz ewentualne wypisy z rejestrów gruntów, koszty opracowania przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

  1. Oferty Wykonawca może złożyć:
  • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 29.06.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

JPEGzalacznik graficzny.jpeg (241,22KB)