Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja dwóch mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy- Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Operacja realizowana w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, Działanie   14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia

z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

 

Dotyczy: Modernizacja dwóch mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy

 

Podstawa prawna i faktyczna  zastosowania trybu z wolnej ręki: art. 305 pkt  2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.),dalej ustawa Pzp. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie:

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00382823/01 z dnia 07.10.2022r. W postępowaniu oznaczonym nr ZP.271.1.42.2022.JSz nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. w dniu 25.10.2022r. , ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00409071/01 z dnia 25.10.2022r.

 W dniu dniu 02.11.2022r. Zamawiający zaprosił Wykonawcę :  Łukasz dziedzic Zakład Usług Ogólnobudowlanych Łukasz Dziedzic 48-267  Jarnołtówek 57B do negocjacji.

W dniu 10.11.2022r. ostały z wykonawcą zawarte umowy:

Umowa nr ZP.272.40.2022.JSz - Część nr 1 zamówienia pod nazwą:  Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Głuchołazach, położonym na dz. nr 1948/1 w ramach zadania budżetowego pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.

Umowa nr ZP.272.41.2022.JSz - Część nr 2 zamówienia pod nazwą: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Strzelców Bytomskich 2 w Głuchołazach położonym na dz. nr 1948/1 w ramach zadania budżetowego pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”.