Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów na działkach nr 569, 73/1

MP.6733.21.2022

 

DECYZJA  nr 21p/2022

O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

             

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 1, art. 53 ust.3, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z/s ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej w niniejszym postępowaniu przez pełnomocnika: Pana Macieja Wyszyńskiego [Wyszyński], 48-303 Niwnica 67A,

z dnia 25.07.2022r., data wpł. 02.08.2022r.,

po przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji wynikających z przepisów odrębnych,

 

ustalam warunki realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów na działkach nr  569, 73/1. 

 

Warunki te są następujące:

1) Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej.

 

2) Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Tereny dróg.

 

3) Warunki i wymagania ochrony kształtowania ładu przestrzennego:

 1. Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji zostały określone na załączniku graficznym, dopuszcza się przesunięcia korekcyjne w ramach terenu objętego niniejszą decyzją.
 2. Inwestycja zasadniczo nie może zmieniać dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
 3. Lokalizacja inwestycji względem istniejących sieci i obiektów uzbrojenia terenu, granic działek, użytków leśnych, wód, i in. - wg właściwych warunków technicznych i unormowań branżowych.
 4. Lokalizacja obiektów i urządzeń uzupełniających w liniach rozgraniczających drogi - wg warunków zarządcy drogi.

 

4) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

 1. Roboty ziemne i inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów albo zespołu drzew lub krzewów winny być wykonywane wyłącznie w sposób im nieszkodzący.
 1. Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
 2. Inwestora zobowiązuje się do uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych.
 3. Teren inwestycji jest położony na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody: otulina Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” - obowiązuje Uchwała Nr XLII/492/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dn. 17.06.2014r., poz. 1519).

 

5) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 1. Nieruchomość nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską.
 2. W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz powiadomić o nich niezwłocznie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe - Burmistrza Głuchołaz.

 

6) Ustalenia dotyczące, obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
 1. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
 2. Utylizacja ścieków pozostałych: nie dotyczy.
 3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: nie dotyczy.
 4. Dostęp do energii elektrycznej: nie dotyczy.
 5. Dostęp do gazu: wg warunków zarządcy sieci.
 6. Źródło ciepła: nie dotyczy.
 7. Gospodarowanie odpadami: zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.  z 2021r., poz. 779).
 8. Zaopatrzenie w środki łączności: nie dotyczy.
 9. Komunikacja: realizacja sieci w liniach rozgraniczających drogi – wg warunków zarządcy drogi,
 10. operator systemu przesyłowego gazowego (Gaz – System S.A.) – pismem z dn. 31.08.2022r.,data wpł. 08.09.2022r.,znak OS-DL.404.945.2022.2(WN) zaznaczył, że uzgodnienie jest ważne na okres dwóch lat, licząc od daty wystawienia ww pisma.

 

 

7) Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

 1. Inwestycja nie może powodować nadmiernych ograniczeń lokalizacyjnych oraz użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń na działkach trasy linii lub przyległych do tej trasy,
  w szczególności pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności.
 1. Inwestycja nie może powodować uciążliwości powodowanych przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie.
 2. Inwestycja nie może powodować zanieczyszczeń: powietrza, wody i gleby.

 

8) Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:

 1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:                         Nie dotyczy.
 1. Zagrożenie powodzią:                                                                                 Nie dotyczy.
 1. Niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych:                                      Nie dotyczy.

 

9) Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz jej oznaczenie graficzne przedstawione zostały na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. Załączony do decyzji sposób zagospodarowania nie jest projektem zagospodarowania działki w rozumieniu Prawa Budowlanego.

 

 

U z a s a d n i e n i e :

 • Teren inwestycji wymienionej we wniosku położony jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990).
 • O wszczęciu postępowania w sprawie strony zostały poinformowane pismem i obwieszczeniem.
 • Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tut. organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

   1)   warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;

   2)   stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 • Tut. organ na podstawie analizy przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) stwierdza, że inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Na podstawie art. 53 ust. 4 upzp oraz analizy przepisów odrębnych tut. organ ustalił konieczność uzgodnień decyzji z następującymi organami:

1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; nie dotyczy planowanej inwestycji

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków; nie dotyczy planowanej inwestycji

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; nie dotyczy planowanej inwestycji

4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; nie dotyczy planowanej inwestycji; Inwestycja nie jest położona na terenie górniczym

5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych; dotyczy planowanej inwestycji; teren inwestycji jest położony na obszarze złóż kopalin, zgodnie z danymi z portalu:  www. geolog.pgi.gov.pl ; z powyższego wynika konieczność uzgodnienia decyzji z Geologiem Wojewódzkim (Marszałek Woj. Op.)

5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; nie dotyczy planowanej inwestycji

6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; z powyższego wynika konieczność uzgodnienia w zakresie ochrony melioracji (Zarząd Zlewni w Nysie)

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny; nie dotyczy

8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; dotyczy planowanej inwestycji; teren inwestycji jest położony na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody: otulina Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”; z powyższego wynika konieczność uzgodnienia decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego; inwestycja realizowana w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej i drogi gminnej; z powyższego wynika konieczność uzgodnienia decyzji z zarządcą drogi powiatowej i zarządcą drogi gminnej

9a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym; nie dotyczy planowanej inwestycji, inwestycja nie leży na obszarze przyległym do linii kolejowej o znaczeniu państwowym

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; nie dotyczy planowanej inwestycji; w planie, o którym mowa powyżej, teren inwestycji nie był przeznaczony na ten cel

11) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do:

 a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; nie dotyczy planowanej inwestycji,

 b) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; nie dotyczy planowanej inwestycji

12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojew. inspektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do:

 a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; nie dotyczy planowanej inwestycji; b) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; nie dotyczy planowanej inwestycji; c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; nie dotyczy planowanej inwestycji - inwestycja nie jest lokalizacją zakładu nowego, ani jego zmianą, ani nie jest lokalizowana w sąsiedztwie zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

13) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877 pkt 1 tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; nie dotyczy planowanej inwestycji

14) podmiotem zarządzającym - w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub przystani, z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych zlokalizowanych w granicach portu lub przystani morskiej; nie dotyczy planowanej inwestycji

15) właściwym organem wojskowym - w odniesieniu do stref ochronnych terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej; nie dotyczy planowanej inwestycji.

 • Na podstawie art. 53 ust. 5e upzp tut. organ występuje o opinie:

1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.] w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:

a) 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV,

b) 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV;

2) operatora systemu przesyłowego gazowego [Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ System S.A.] w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:

a) 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm,

b) 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm.

 • W toku postępowania tut. organ uzyskał uzgodnienie i zaopiniowanie decyzji z odpowiednimi organami (brak zajęcia stanowiska w ustawowym terminie uważa się za uzgodnienie dokonane, zgodnie z art. 53 ust. 5 oraz 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z organami:

 1. właściwym organem administracji geologicznej: Geolog Wojewódzki (Marszałek Województwa Opolskiego) - brak zajęcia stanowiska,
 2. organem właściwym pod względem ochrony melioracji (Zarząd Zlewni w Nysie) - brak zajęcia stanowiska,
 3. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu - brak zajęcia stanowiska,
 4. zarządcą drogi powiatowej – brak zajęcia stanowiska,
 5. zarządcą drogi gminnej – z dn.06.09.2022r.,znak IE.7230.2.51.2022.MP,

wystąpienia o opinię na podst. art. 53 ust. 5e ustawy z organami:

 1. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) - brak zajęcia stanowiska,
 2. operatorem systemu przesyłowego gazowego (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.) – pismo z dn.31.08.2022r. data wpł. 08.09.2022r. ,znak OS-DL.404.945.2022.2.(WN), z uwagą wpis pkt.6k,

oraz opinia w trybie art. 77 kpa z:

 1. Dyrektorem Parku Krajobrazowego Góry Opawskie – pismo z dn.29.08.2022r.,data wpł. 29.09.2022r.,znak OPK.K.41.2022.TB.

 

 • Pismem oraz obwieszczeniem Burmistrza strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Pismem tut. organ powiadomił strony o zebraniu materiałów dowodowych i możliwości zapoznania się z nimi.
 • Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu określono w zgodności z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że wnioskowany sposób zagospodarowania nie wpłynie zasadniczo na ograniczenia w zabudowie i możliwościach użytkowania terenów sąsiednich.

Sentencja decyzji jest zgodna z zamierzeniami Wnioskodawcy.

 

P o u c z e n i e

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzę wygaśnięcie niniejszej decyzji jeżeli: inny wnioskodawca uzyska pozwolenie budowlane, lub dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 51 ust. 2h, na podstawie art. 51 ust. 2e ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może wnieść żądanie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                 

Załącznik:

Nr 1 - Mapa zasadnicza w skali 1:500

 

Otrzymują:

 1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, na ręce pełnomocnika: P. Macieja Wyszyńskiego [Wyszyński] ,48-303 Niwnica 67A
 2. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Biuro Rejestracji Dokumentów Księgowych, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
 3. Zarząd Powiatu w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
 4. Gmina Głuchołazy, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 5. a/a

 

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową: 598 zł----- gr

Podstawa prawna: Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 1923)

Projekt decyzji sporządziła mgr inż. arch. Barbara Strauchmann- uprawnienia budowlane nr OKK/UpB/08/04,

członek Opolskiej Okręgowej Izby Architektów, nr członkowski OP-0128.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA:

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Gminy Głuchołazy - Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.glucholazy.pl/7/strona-glowna-bip.html.