Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr XLII/405/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach. Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje działki ewidencyjne nr: 1618/4, 1618/5, 1618/6, 1618/7, 1618/8, 1618/9 i 1621 (część) w mieście Głuchołazy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski dotyczące planu miejscowego należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub w formie poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do mpzp Al. JPII 36”, na adres: irg-plan@glucholazy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki), której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, w pokoju nr 31, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, lub:

  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do mpzp Al. JPII 36” na adres: irg-plan@glucholazy.pl , lub:

  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 31, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, a także przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy pod adresem https://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 31. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html