Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Joanna Sznajder

Do zakresu działania Wydziału należy:

 

1) promocja inwestorów i przedsiębiorców,

2) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów,

3) prowadzenie bazy danych o inwestycjach w Gminie,

4) sprawowanie funkcji opiekuna inwestora i udział w negocjacjach inwestora z Gminą,

5) prowadzenie spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami,

6) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

7) utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,

8) pomoc dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przy załatwianiu spraw związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej,

9) dokonywanie okresowej analizy sytuacji gospodarczej oraz rynku pracy na terenie Gminy,

10) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków przedsiębiorców o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz dokonywanie wpisów w CEIDG lub zatwierdzanie wniosków podpisem elektronicznym,

11) udzielanie informacji o przedsiębiorcach z dawnej, gminnej ewidencji podmiotów gospodarczych,

12) udzielanie informacji i pomoc przedsiębiorcom w zakresie możliwości ubiegania się o pomoc finansową ze środków pomocowych na rozwój prowadzonej działalności,

13) realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy, 14) kontakty z US, ZUS, KRUS, GUS w ramach wpisów do CEIDG,

15) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wydanie, zmianę licencji taxi oraz wydawanie licencji taxi i wygaszenie licencji taxi,

16) realizacja innych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

17) wprowadzania do CEIDG informacji o uprawnieniach przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje taxi,

18) opiniowanie planu pracy aptek,

19) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

20) wydawanie, wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz weryfikacja formalna wniosków o wydanie zezwoleń,

21) przyjmowanie oświadczeń przedsiębiorców o obrotach ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz weryfikacja na ich podstawie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

22) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

23) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,

24) prowadzenie i obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego.

 

Do zakresu działania Wydziału w części dotyczącej Zamówień Publicznych należy:

 

1) współpraca z Wydziałami /Referatami Urzędu w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,

2) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przygotowanej przez właściwe Wydziały/Referaty dokumentacji,

3) opracowanie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych i kontrola jego stosowania przez Wydziały/Referaty Urzędu,

4) przygotowanie informacji i sprawozdań związanych z przeprowadzonymi postępowaniami z zakresu zamówień publicznych

5) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań i udzielonych zamówień publicznych, w tym rejestrów i ewidencji

6) wykonywanie innych czynności i zadań nałożonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Do zakresu działania Wydziału w części dotyczącej Programów: Rodzina i Senior należy:

 

1) opracowanie i realizacja gminnych Programów: „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny +” i „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”,

2) realizacja w Gminie Programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora”,

3) realizacja w Gminie Programu „Karta Dużej Rodziny.

 

Do zakresu działania Wydziału w zakresie publicznej komunikacji miejskiej należy:

 

1) Analiza tras przejazdów i rozkładu jazdy autobusów publicznej komunikacji miejskiej,

2) Sprawowanie kontroli nad realizacją przejazdów pojazdów publicznej komunikacji miejskiej,

3) Wnioskowanie do wydziału merytorycznego w sprawie zmiany lokalizacji przystanków publicznej komunikacji miejskiej.