Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr inż. Jarosław Feret

Do zakresu działania Wydziału należy:

 1. prowadzenie Programu Odnowa Wsi,
 2. współpraca z organizacjami rolników i związkami zawodowymi,
 3. szkolenia rolnicze, współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
 4. przygotowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z terenów zieleni gminnej, indywidualnych gospodarstw rolnych, zakładów,
 5. przygotowywanie decyzji w sprawie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 6. zatwierdzanie ugód w sprawie zmian stosunków wodnych  na gruntach,
 7. prowadzenie postępowania w sprawach nakazania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem i wydania zakazu wprowadzania ścieków do wody,
 8. nadzorowanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, cieków wodnych, rowów i przepustów będących we władaniu Gminy,
 9. prowadzenie spraw przeciwpowodziowych w oparciu o opracowany i zatwierdzony ?Plan ochrony przeciwpowodziowej Gminy?, obejmujący kompleksowy program organizacyjno – techniczno – ratowniczy ludzi i mienia,
 10. nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i ścieków (kanalizacja deszczowa i rowy komunalne),
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim,
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa,
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy o hodowli zwierząt gospodarskich,
 14. zadania wynikające z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rej. zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 15. zadania wynikające z ustawy o nasiennictwie,
 16. zadania wynikające z ustawy o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
 17. realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 18. przeprowadzanie spisów zwierząt gospodarskich, spisu rolnego, oraz sprawozdawczości i statystyki wynikającej z przepisów prawnych,
 19. współpraca z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej, Radami Sołeckimi, instytucjami i organizacjami działającymi w rolnictwie i na rzecz rolnictwa,
 20. sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów i wykładanie projektów do wglądu ludności,
 21. występowanie z inicjatywami do władz Gminy dotyczącymi rolnictwa i leśnictwa,
 22. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach ochrony przyrody, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody,
 23. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska, wynikających z ustanowionych norm prawnych,
 24. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami, oraz dbanie o utrzymanie właściwego stanu sanitarnego,
 25. analiza zanieczyszczeń środowiska – gleby, wód, powietrza atmosferycznego wynikająca z zadań Programu BASSKI, oraz współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska,
 26. prowadzenie postępowania w sprawie ustanowienia ograniczeń czasu pracy, lub korzystania z urządzeń technicznych, środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.