Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji i Eksploatacji

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik -  inż. Agnieszka Sobków

Do zakresu działania  Wydziału należy:

 1. opiniowanie rocznych i bieżących planów w zakresie inwestycji i remontów,
 2. analizowanie potrzeb inwestycyjnych,
 3. opracowywanie bieżących i rocznych planów w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji, oraz programów długofalowych rozwoju Gminy,
 4. koordynacja inwestycji,
 5. udział w przetargach na roboty we współdziałaniu z Wydziałem Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych,
 6. udział w odbiorach końcowych robót realizowanych i nadzorowanych przez Wydział,
 7. współudział w opracowywaniu programu infrastruktury technicznej Gminy i nadzór nad jego realizacją,
 8. przygotowywanie do zawarcia umów o prace projektowe, wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze, sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aktualizacja wycen,
 9. prowadzenie całości spraw dokumentacyjnych i kosztorysowych, ich ewidencjonowanie, weryfikacja i przechowywanie,
 10. sprawdzanie i akceptowanie faktur i zleceń do zapłaty za roboty remontowe i inwestycyjne,
 11. prowadzenie kontroli robót inwestycyjnych i remontowych zlecanych przez Gminę, nadzorowanie wykonawstwa pod względem rzeczowym i finansowym,
 12. inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych, wraz z ustaleniami dotyczącymi sposobu ich finansowania,
 13. wnioskowanie i przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w planach rzeczowych i finansowych,
 14. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,
 15. budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych wraz z przynależnym oznakowaniem poziomym i pionowym oraz oświetleniem, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
 16. nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem czystości w Gminie, weryfikacja faktur za te prace, kontrola wykonawstwa,
 17. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, weryfikacja faktur, prowadzenie racjonalnej eksploatacji, przeprowadzanie przeglądów stanu oświetlenia ulicznego,
 18. realizacja zadań wynikających z art. 18-20 ustawy Prawo Energetyczne, w tym ukierunkowanych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 19. nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego stanu zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego, miejsc pamięci, usług komunalnych,
 20. koordynowanie wyposażenia terenów w urządzenia komunalne, nadzór nad komunalnymi obiektami ogólnodostępnymi: parki, skwery, przystanki komunikacji, parkingi, szalety, itp.,
 21. obsługa inwestycji prowadzonych w obiektach oświatowych.”