Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

młodszego referenta

w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu  Miejskiego w Głuchołazach
 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna   zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
 4. biegła obsługa komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel),

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej, w zakresie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie rozliczeń podatku VAT w jednostkach budżetowych (preferowane jednostki oświatowe lub centra usług wspólnych),
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących księgowości budżetowej oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 3. kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność,  wysoka kultura osobista,  dyspozycyjność  i odporność na stres.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będą w szczególności: sprawy związane z szeroko pojętą księgowością budżetową jednostek oświatowych Gminy tj. szkół i przedszkoli (m.in. ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych), sprawozdawczość budżetowa i finansowa, rozliczenia podatku VAT.).

Szczegółowy zakres zadań został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym na stronie internetowej (www.bip.glucholazy.pl).

4. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

5. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w obiektach Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - trzypiętrowy wyposażony w windę.

 6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
 8. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl - Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy: adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej  niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 7. realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko młodszego referenta w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach " w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 13:00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.