Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów (rocznych) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych

Głuchołazy, dnia 14.05.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów (rocznych) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Okresowa kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych (przegląd roczny) na terenie gminy Głuchołazy, polegać ma na sprawdzeniu stanu technicznego elementów drogi narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania drogi.

Przeglądy muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania rocznych przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych, a w szczególności:

 • z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 • ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1440 z późn. zm.),
 • ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 128 z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 124).

 

Ilość dróg objętych przeglądem: 74

 • na terenie miasta Głuchołazy: 48
 • na terenach wiejskich gminy Głuchołazy: 26

 

Ilość mostów objętych przeglądem: 41

 • na terenie miasta Głuchołazy: 4
 • na terenach wiejskich gminy Głuchołazy: 31

 

Uwaga. Wykonawca w przedstawi wszelkie uwagi dot. dróg oraz mostów w tabeli zbiorczej dot. poszczególnego obiektu.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w usługi.)

 

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                     

 

 1. Warunki gwarancji: 24 miesiące liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie  niniejszej umowy (określić warunki gwarancji)
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: 23.08.2018r.
 3. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Wynagrodzenie ryczałtowe Płatność  jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

 

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 21.05.2018r., do godziny 1000

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (86,39KB)
PDFZałącznik nr 1 - wykaz dróg gminnych - miasto i gmina Głuchołazy.pdf (93,42KB)