Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XLVI z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Protokół nr XLVI/22

z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

Obrady rozpoczęto 25-05-2022 o godz. 09:36, a zakończono o godz. 16:27 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych:

1. Alicja Szymkowicz

2. Grzegorz Ptak

3. Bolesław Stychno

4. Mariusz Migała

5. Klaudia Pach-Gomulnicka

6. Daniel Szenawa

7. Jerzy Wojnarowski

8. Michał Koszut

9. Teresa Wilk

10. Jan Chaszczewicz

11. Bogusław Kanarski

12. Adam Łabaza

13. Stanisław Szul

14. Mieczysław Skupień

15. Jacek Wanicki

16. Szymon Biliński

17. Ryszard Udziela

18. Paweł Szpak

19. Lucyna Stadnik

20. Barbara Reszka

21. Ireneusz Klimecki

 

1. Sprawy regulaminowe (09:36)

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum (09:36)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

 

b. przedstawienie porządku obrad (09:42)

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przedstawienie porządku obrad
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

6. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok:

       a) przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

       b) debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

       c) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2021 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

a)   sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2021 r.

 1. dyskusja,
 2. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2021,
 3. informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.,
 4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,
 5. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 Gminy Głuchołazy,
 6. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2021 rok,
 7. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium,
 8. dyskusja
 9. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

             finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r.

       k)  rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium 
            Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

9.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński poprosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”.

Radny J. Wanicki poprosił o podjęcie dyskusji w punkcie wolne wnioski na temat ogłoszonego konkursu na dyrektora Centrum Kultury oraz Miejsko-gminnej Biblioteki.

Radny J. Wojnarowski poprosił o dyskusję w punkcie wolne wnioski na temat aktualnej sytuacji obywateli Ukrainy w Gminie Głuchołazy.

 

Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rezerwatu przyrody „Olszak” (09:46)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Ryszard Udziela, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień

W związku z problemem technicznym programu do głosowania Rada 365 Radny B. Stychno indywidualnie zgłosił decyzję o głosowaniu za. Wynik głosowania Radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie.

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie - porządek obrad po zmianie (09:47)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Jan Chaszczewicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski

W związku z problemem technicznym programu do głosowania Rada 365 Radny B. Stychno indywidualnie zgłosił decyzję o głosowaniu za. Wynik głosowania Radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie.

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

    b) przedstawienie porządku obrad

    c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

6. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok:

       a) przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

       b) debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

       c) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2021 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

    a)   sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2021 r.

    b) dyskusja,

    c) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2021,

    d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.,

    e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,

    f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 Gminy Głuchołazy,

    g) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2021 rok,

    h) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium

    i) dyskusja

    j) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r.

    k) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

9.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (09:47)

 

przyjęcie protokołu (09:48)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński

W związku z problemem technicznym programu do głosowania Rada 365 Radny B. Stychno indywidualnie zgłosił decyzję o głosowaniu za. Wynik głosowania Radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie.

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

2. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r. (09:48) – zał. nr 1

W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpak, radny J. Wanicki, radny J. Wojnarowski, radny A. Łabaza, radny
G. Ptak, radny I. Klimecki, radny B. Kanarski, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, radny M. Skupień.

 

przyjęcie do wiadomości (10:39)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Koszut, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Jacek Wanicki, Mariusz Migała

 

PRZECIW(1):Jan Chaszczewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Jerzy Wojnarowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021. (10:39) – zał. nr 2

Głos w dyskusji podjęli: radny J. Wojnarowski, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, radny
J. Wanicki, Skarbnik Miasta Sławomir Deko.

 

przyjęcie do wiadomości (10:58)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Bogusław Kanarski, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (10:58) – zał. nr 3

Głos w dyskusji zabrali: radny J. Wojnarowski, radny J. Wanicki, Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
o udzielonych odpowiedziach.
(11:10) -zał. nr 4

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka poinformowała radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

 

6. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok: (11:13) – zał. nr 5

a. przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok. (11:13)

b. debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok. (11:15)

W dyskusji w tym temacie udział wzięli: Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, radny J. Wojnarowski, radny
J. Wanicki, radny M. Migała, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, który przedstawił prezentacje multimedialne – zał. nr 6 i 7, Skarbnik Miasta Sławomir Deko, radny R. Udziela, radna B. Reszka

 

c. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania. (13:14) – zał. nr 8

 

głosowanie uchwały (13:14)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Stanisław Szul, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Michał Koszut, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Barbara Reszka

 

PRZECIW(5):Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 rok, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2021 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:
(13:16) – zał. nr 9

 

a. sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2021 r. (13:16)

b. dyskusja (13:39)

W dyskusji udział wzięli: radny B. Kanarski, radny J. Wojnarowski, radny J. Wanicki, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, Skarbnik Miasta Sławomir Deko, radny R. Udziela.

 

c. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2021 (14:02) – zał. nr 10

 

d. informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r. (14:02) – zał. nr 11

 

e. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. (14:02) – zał. nr 12

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

 

f. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 Gminy Głuchołazy (14:08) – zał. nr 13

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka odczytała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy
za 2021 r.

 

g. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2021 rok
(14:27) – zał. nr 14

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Udziela odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2021 r.

 

h. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium (14:30) – zał. nr 15

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r.

 

i. dyskusja (14:34)

 

j. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r. (15:11) – zał. nr 16

 

głosowanie uchwały (15:12)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała, Paweł Szpak

 

PRZECIW(6):Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Szymon Biliński, Bogusław Kanarski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

k. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (15:12) – zał. nr 17

 

głosowanie uchwały (15:13)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Mariusz Migała, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Teresa Wilk, Stanisław Szul, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(6):Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński podziękował za udzielenie absolutorium.

Po wcześniejszym usprawiedliwieniu się, sesję opuścił radny Michał Koszut.

 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok. (15:14) – zał. nr 18

Projekt uchwały wraz z autopoprawka przedstawił Skarbnik Miasta Sławomir Deko oraz Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wojnarowski.

 

autopoprawka głosowanie (15:21)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Mariusz Migała, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki

W związku z problemem technicznym programu do głosowania Rada 365 Radny J. Wanicki indywidualnie zgłosił decyzję o głosowaniu za. Wynik głosowania Radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut,

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (15:24)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Stanisław Szul, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Lucyna Stadnik, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(1):Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026. (15:24) – zał. nr 19

Głos zabrał radny J. Wojnarowski.

 

głosowanie autopoprawki (15:25)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

głosowanie uchwały wraz  z autopoprawką (15:27)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(1):Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy. (15:27) – zał. nr 20

 

głosowanie uchwały (15:28)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Mariusz Migała, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Jacek Wanicki, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Bogusław Kanarski

W związku z problemem technicznym programu do głosowania Rada 365 Radny J. Wojnarowski indywidualnie zgłosił decyzję o głosowaniu za. Wynik głosowania Radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie.

PRZECIW(1):Szymon Biliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Michał Koszut

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP. (15:28) – zał. nr 21

 

głosowanie uchwały (15:28)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy. (15:29) – zał. nr 22

głosowanie uchwały (15:29)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Alicja Szymkowicz, Jerzy Wojnarowski, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Mariusz Migała

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego. (15:29) –
zał. nr 23

 

głosowanie uchwały (15:30)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Mariusz Migała

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima,
Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.
(15:30) – zał. nr 24

 

głosowanie uchwały (15:31)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Adam Łabaza, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Paweł Szpak, Lucyna Stadnik, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Michał Koszut

 

Do sesji ponownie dołączył radny Michał Koszut.

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach. (15:31) – zał. nr 25

 

głosowanie uchwały (15:32)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Klaudia Pach-Gomulnicka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy
w obrębie wsi Konradów.
(15:32) – zał. nr 26

Głos w dyskusji zabrali: radny B. Kanarski oraz Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

głosowanie uchwały (15:35)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(1):Bogusław Kanarski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jan Chaszczewicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy. (15:35) – zał. nr 27

 

głosowanie uchwały (15:35)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”
(15:35) – zał. nr 28

 

głosowanie uchwały (15:36)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Jerzy Wojnarowski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Barbara Reszka, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz

 

PRZECIW(1):Grzegorz Ptak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

19. Wolne wnioski. (15:36)

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: radny P. Szpak, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, radny J. Wojnarowski, radny A. Łabaza, radna B. Reszka,
radny J. Wanicki.

 

Po wcześniejszym usprawiedliwieniu się, sesję opuścił radny Bolesław Stychno.

 

20. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (16:26)

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

PDFProtokół nr XLVI z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.pdf (3,56MB)
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała

Protokołował:

Krzysztof Śreniawa