Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie podziałów nieruchomości gminnych na terenie Jarnołtówka niezbędnych do wykonania modernizacji dróg gminnych w Jarnołtówku Etap I i II

Zapytanie Ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
O
pracowanie podziałów nieruchomości gminnych na terenie Jarnołtówka niezbędnych do wykonania modernizacji dróg gminnych w Jarnołtówku Etap I i II

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę ZRID w trybie specustawy drogowej.

 

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                     

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  25.09.2018r.
 2. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 • wykonanie projektu podziałów w trybie specustawy drogowej
 • opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
 • wykonanie wszelkich czynności związanych z dokonaniem fizycznego wyznaczenia granic

 

Uwaga Kwota za wykonane podziały będzie iloczynem ceny jednostkowej i określonej kwoty za dokonanie podziału. Opracowana dokumentacja podziałów musi zawierać wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania zezwolenia. W  przypadku żądania przez organ wydający zezwolenie dodatkowych dokumentów związanych z podziałem nieruchomości Wykonawca opracuje i dostarczy niezbędną dokumentację.

 

Uwaga. Należy podać cenę jednostkową za wykonanie podziału z nieruchomości pierwotnej (w przypadku gdy na jedną nieruchomość konieczne będzie wykonanie więcej nieruchomości cena będzie niezmienna)

Ofertę cenową należy składać wyłącznie z podaniem ceny za wykonanie podziału nieruchomości pierwotnej wraz z wyniesieniem punktów geodezyjnych (szacowana ilość do podziału nieruchomości 40-50szt- ilości magą ulec zmianie ze względu na brak konieczności wykonania podziału na poszczególnych nieruchomościach)

Z uwagi na wprowadzone wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.05.2018r. do godz. 12,00

W związku na konieczność wyniesienia punktów geodezyjnych termin wykonania robót ustala się na 25.10.2018r.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: koszty wydruków, uzgodnień wytyczeń po stronie Wykonawcy. termin płatności faktury 30 dni ,

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

            ** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy . OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ Z CENĄ CAŁOŚCIOWĄ WRAZ Z CENĄ JEDNOSTKOWĄ DOT. WYKONANIA JEDNEGO PODZIAŁU WRAZ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ. w terminie do dnia 16.05.2017r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

DWG0.Plansza zbiorcza 09,2017 jarnoltowek-ziemowit.dwg (3,02MB)
DWG0.plansza zbiorcza 09.2017.dwg (3,07MB)
DWG0.plansza zbiorcza 09.2017..dwg (3,07MB)