Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadań obejmuje:

1. temat: wykonanie dokumentacji projektowej nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem istniejącego wylotu

2. temat: wykonanie połączenia istniejącej kanalizacji deszczowej z ul. Makuszyńskiego do ul. gen Andersa w Głuchołazach  w trybie „zaprojektuj wybuduj”

3. temat: odtworzenie wylotu z kanalizacji deszczowej wraz z zinwentaryzowaniem istniejącej sieci w ciągu ul. gen Andersa w Głuchołazach  w trybie „zaprojektuj wybuduj”

Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze.

Warunki postępowania

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                     

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji i rękojmi-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  3.12.2018r.
 3. Zakres robót:

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa i Makuszyńskiego w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

Temat 1:

 1. wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na długości ok 53mb o średnicy fi 400 na terenie gminnym (wraz z uzgodnieniami wylotów) oraz naniesienie istniejącej sieci od wiaduktu aż do wylotu do rzeki Biała Głuchołaska
 2. doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

 

Temat 2

 1. wykonanie podłączenia kanalizacji deszczowej ul. Makuszyńskiego z ul. gen. Andersa w Głuchołazach rurą o średnicy min fi 300 na odcinku ok 19mb wraz z zabudowaniem studni rewizyjnej w chodniku na początku sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen Andersa w trybie zaprojektuj wybuduj
 2. wykonanie uwierzytelnionych map powykonawczych
 3. doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

 

 

Temat 3

 1. odtworzenie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem istniejącego odcinka sieci od wpustu ulicznego do koryta rzeki Biała Głuchołaska w trybie zaprojektuj wybuduj
 2. wykonanie uwierzytelnionych map powykonawczych
 3. zabezpieczenie wylotu zgodnie z warunkami zarządcy rzeki
 4. doprowadzenia terenu, na którym była prowadzona inwestycja do stanu pierwotnego

 

Uwaga: Cały zakres inwestycji należy ująć w jednej dokumentacji projektowej i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia (dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach)

Koszty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej na temacie 2 będą kosztami obmiarowymi za faktycznie wykonana kanalizacje będącego iloczynem wybudowanych metrów oraz ceny jednostkowej.

 

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, koszty opracowania dokumentacji projektowej, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Oferty Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Ofertę należy składać z wyszczególnieniem kwoty za opracowanie dokumentacji oraz koszty budowlane z wyszczególnieniem na poszczególne etapy. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 15.05.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

JPEGzalacznik.jpeg (241,22KB)