Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach, do którego sporządzenia Rada Miejska w Głuchołazach przystąpiła uchwałą Nr Nr XII/136/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2011 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 9 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022r. r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (http:// bip.glucholazy.pl), w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne - Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu - 2022.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w Sali Obrad, pok. 23, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022r.

Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy,
  • na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
  • na adres bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 31.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

PDFprojekt zmiany planu miejscowego w rej. ul. Andersa w Głuchołazach_ rysunek planu.pdf (2,45MB)
PDFprojekt zmiany planu miejscowego w rej. ul. Andersa w Głuchołazach_ tekst uchwały.pdf (226,04KB)
PDFzgoda PPIS na odstąpienie od sporz. prognozy POŚ dot. zm. mpzp w rej. ul. Andersa.pdf (431,73KB)
PDFzgoda RDOŚ na odstapienie od sporz. prognozy POŚ dot. zm. mpzp w rej. ul. Andersa.pdf (371,92KB)