Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

 Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

w 2021 roku

 

Program współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXV/247/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. W uchwale tej na realizację Programu zaplanowano kwotę 950.000,00 zł.

Projekt powyższej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na  terenie Gminy Głuchołazy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na tablicy  ogłoszeń. Konsultacje przeprowadzono w formie elektronicznej, poprzez wysłanie opinii na adres . Przesłane opinie musiały być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji wnoszącej opinię. W trakcie konsultacji nie wpłynęły  żadne opinie i nie zgłoszono  żadnych uwag do projektu Programu.

Środki finansowe na realizację  Programu  zaplanowano w budżecie Gminy Głuchołazy uchwalonym przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/264/20  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

Realizacja zadań publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a wyżej cyt. Ustawy.

W trybie otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2021 r.
  1. Zadanie nr 1 - narciarstwo biegowe - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), ofertę złożył PTTK Oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Zadanie nr 2 - tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), ofertę złożyło Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Zadanie nr 3 - tenis stołowy - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WAKMET Bodzanów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  4. Zadanie nr 4 - sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), ofertę złożył Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
    
 2. Zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. W wyniku  przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dotacje w 2021 r. otrzymało poniższe stowarzyszenie:
  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe  oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3 315,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta piętnaście zł 00/100).
    
 3. Ponadto w trybie otwartego konkursu ofert  dotację otrzymały:
  1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo - Rehabilitacyjne Dzieci Niepełnosprawnych w Głuchołazach na zadanie pn. „Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych  00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3,06 zł (słownie: trzy złote 06/100 ).
  2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie pn. „Dożywianie i pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Głuchołazy tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
  3. Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy  złotych 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
  4. Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. „Prowadzenie hospicjum domowego”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.
    
 4. Realizacja zadań publicznych  na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie - może być zlecana  z pominięciem otwartego konkursu  ofert w przypadku  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, którego termin realizacji nie przekracza 90 dni, a kwota dotacji - 10.000 zł.  W 2021 r. roku z tzw. małej dotacji skorzystały niżej wymienione stowarzyszenia:
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach na zadanie pn. „Seniorzy z pasją - śladami historii i nie tylko”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania –  5 000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania.
  2. Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE na zadanie pn. „Wakacyjny turniej senioralny”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych  00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania, beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania oraz zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 33,37 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy złote  37/100).
  3. Stowarzyszenie Most Kultury na zadanie „Most Kultury Festiwal”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte.
  4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach na zadanie „Wakacyjne spacery z przewodnikiem w Gminie Głuchołazy”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych  00/100),  oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte.