Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Pracą Wydziału kieruje naczelnik - mgr Marzena Wróbel

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego należą:

 1. obsługa administracyjno-kancelaryjna zadań własnych Burmistrza, Zastępców Burmistrza i Sekretarza Miasta,
 2. obsługa sekretariatu Burmistrza,
 3. prowadzenie spraw socjalnych pracowników, oraz emerytów i rencistów Urzędu,
 4. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz sporządzanie protokołów i kompletowanie dokumentacji z rozstrzygnięć podejmowanych przez Burmistrza w sprawach przedłożonych przez Wydziały oraz jednostki organizacyjne,
 5. przekazywanie rozstrzygnięć Burmistrza poszczególnym Wydziałom Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym, celem prowadzenia dalszego postępowania,
 6. gromadzenie i przekazywanie materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz sporządzanie dla Rady Miejskiej sprawozdań z działalności Burmistrza,
 7. organizacja załatwiania skarg, wniosków mieszkańców - prowadzenie wymaganych rejestrów, oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem ich wykonania,
 8. obsługa narad, oraz funkcji reprezentacyjnych Burmistrza i Zastępców Burmistrza,
 9. wdrażanie informatyki i komputeryzacji Urzędu, nadzór nad całokształtem tematyki,
 10. organizowanie materialno-technicznych warunków pracy w Urzędzie (zaopatrzenie materiałowe, techniczne, prenumerata czasopism, książek, wyposażenie, abonamenty telefoniczne),
 11. zabezpieczenie mienia, sprawy bhp, p.poż., organizacja prac gospodarczych i eksploatacyjnych budynku,
 12. racjonalna gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, materiałami biurowymi i urządzeniami technicznymi,
 13. zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
 14. prowadzenie archiwum Urzędu, oraz bieżący nadzór nad przekazywaniem archiwaliów przez Wydziały Urzędu,
 15. prowadzenie rejestru zakupionych książek,
 16. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych - w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,
 17. dbanie o estetykę, wystrój, czystość i zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu,
 18. prowadzenie wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu oraz dostarczanie korespondencji przychodzącej do Urzędu,
 19. prowadzenie i obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,
 20. realizacja zadań wynikających z:
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  - ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - przygotowanie sprawozdań z działalności w zakresie realizacji zapisów ww. ustaw.
   
 21. realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy programów aktywizujących bezrobotnych (prace społecznie - użyteczne, itp.).