Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego

Głuchołazy, dnia 23.04.2018r.

 

Działając na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 2237 z późn.zm.)

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

 

 

1. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU :

 

 • Nazwa zadania - Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 5.000 zł
 • Warunki realizacji zadania:
 1. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla  dzieci i młodzieży będących  elementem programu profilaktycznego powinno obejmować:
 • inicjowanie działań  rozwijających  różnorakie zainteresowania dzieci i młodzieży,
 • organizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej ;
 • motywowanie młodzieży do opracowywania  przedsięwzięć kierowanych do grup rówieśniczych,
 • propagowanie  zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu szczególnie poprzez  gry i zabawy na świeżym powietrzu , piesze  wędrówki itp.,
 • prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych dot. niebezpieczeństw jakie niosą za sobą wszelkiego rodzaju używki a zwłaszcza alkohol, narkotyki i papierosy.
 1. Podejmowane działania powinny wyraźne określać prawidłowe normy zachowania w różnych sytuacjach np. postawa wobec używek, eliminowanie przemocy, rozwiązywanie konfliktów itp.
 2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania programu profilaktycznego odwołującego się do strategii profilaktycznych, wzmacniającego czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów  promujących wzorce trzeźwości.

 

2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia   w
  11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia w 2003r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  w Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Zadanie objęte konkursem musi być adresowane  do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 4. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT - oferty oceniane będą zgodnie z poniższymi kryteriami uwzględnionymi w kartach oceny ofert, które stanowią Załączniki Nr 2,3,4 i 5 do ogłoszenia o konkursie:

 1. Kryteria formalne
  1. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
  2. złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  3. złożenie kompletnej oferty tj. z  wymaganymi załącznikami,
  4. złożenie oferty na właściwym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
  5. podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji  lub stosownego pełnomocnictwa,
  6. kierowanie oferty do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne.

 

 1. Kryteria merytoryczne
  1. zgodność zakresu realizacji zadania  z warunkami  jego realizacji  określonymi w ogłoszeniu konkursu,
  2. działania i doświadczenia składającego ofertę w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie,
  3. planowany wkład rzeczowy, osobowy, oraz kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie,
  4. ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na załączony wzorze oferty w terminie do dnia 15.05.2018r. do godz.15;00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11)  lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu)

 

5. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018r. o godz. 9;00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż ta podana w ofercie  Podmiot, który zdecyduje się na przyjęcie zaproponowanej kwoty zobowiązany jest do korekty oferty w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 4. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu  konkursu w przypadku  zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.

 

6. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Głuchołaz protokołu Komisji Konkursowej z rozstrzygnięcia konkursu.
 2. O wynikach konkursu  składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSU OFERT:

Podmioty, które złożyły oferty  mogą odwołać się od wyników  konkursu  do Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie powinno zostać złożone  na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11). W przypadku nadesłania odwołania pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu. Odwołanie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie. Rozpatrzenie  odwołania przez Burmistrza Głuchołaz następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. 

 

8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia  zadania  jest zapewnienie wkładu  własnego w wysokości co najmniej 15% przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny  uznaje się jedynie środki finansowe - nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wkładu osobowego stosuje się następujące stawki:

 1. rynkową - w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje  prace wymagające  odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,
 2. analogiczną do stawek  obowiązujących dla  stałych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje  takie same czynności,
 3. 13,70 zł  za 1 godzinę pracy - w pozostałych przypadkach.

 

9. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie  osób go reprezentujących ;
 2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (Zał. Nr 6);
 3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za  umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe (Zał. Nr 7) ;
 4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (Zał. Nr 8);
 5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że  kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że  w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (Zał. Nr 9).

 

Oświadczenia , o których mowa w pkt. 2-5, składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Składający oświadczenie  jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie ogłaszającego konkurs o  odpowiedzialności  karnej za składanie  fałszywych zeznań. 

 

10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA  OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przez upływem  terminu na złożenie  ofert oraz prawo do przedłużenia  terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu .

 

11. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub pieczęć Podmiotu składającego ofertę;
 2. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:
  1. oferta musi być wypełniona w  języku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami,
  2. nie można zmieniać układu oferty, oferta musi być kompletna i zawierać wypełnione  wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotyczą oferty lub Podmiotu wpisać „nie dotyczy” .

 

 

DOCwzor-sparwozdania-z-realizacji-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego.doc (122,50KB)
DOCzalacznik-nr-1-wzor-oferty.doc (140,50KB)
DOCzalacznik-nr-2.doc (18,00KB)
DOCzalacznik-nr-3.doc (35,00KB)
DOCzalacznik-nr-4.doc (22,50KB)
DOCzalacznik-nr-5.doc (38,00KB)
DOCzalaczniki-6-9-oswiadczenia.doc (42,00KB)