Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego wsi Nowy Świętów

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów, do którego sporządzenia Rada Miejska w Głuchołazach przystąpiła uchwałą nr XXVII/275/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 25 kwietnia 2022 r. do 24 maja 2022r. r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (http:// bip.glucholazy.pl), w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne [Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu – 2022]”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w Sali Obrad, pok. 23,  o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2022r.

Uwagi należy składać:

- w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy,

- na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),

- na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 31.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

PDFMpzp_Nowy Świętów_tekst planu.pdf (311,23KB)
PDFPrognoza Nowy Świętów 202203 tekst.pdf (5,22MB)
PDFPrognoza_NowyŚwiet_20210415-OOnS_1.pdf (438,59KB)
PDFPrognoza_NowyŚwiet_20210415-OOnS_2.pdf (5,25MB)
PDFPrognoza_NowyŚwiet_20210415-OOnS_3.pdf (5,35MB)
PDFPrognoza_NowyŚwiet_20210415-OOnS_4.pdf (6,32MB)
PDFMpzp Nowy Świętów rysunek planu.pdf (13,89MB)

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

 

Klauzula informacyjna RODO: Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Gminy Głuchołazy - Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.glucholazy.pl/7/strona-glowna-bip.html.