Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status Gminy Głuchołazy

  1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
  2. Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
  3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  4. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
  5. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
  6. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
  7. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
  8. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
  9. Ponadto burmistrz przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  10. O ustroju Gminy stanowi jej statut. Obecnie obowiązujący Statut Gminy Głuchołazy został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr NR IV/43/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.