Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym oraz prowadzenie hospicjum domowego

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

 OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)

          

            W wyniku ogłoszonego w dniu 30 marca 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań publicznych wykonawcami zostają:

 

Zadanie nr 1: Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo-Rehabilitacyjne z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Kościuszki 28-28a.

Na realizację zadania  przyznano kwotę - 10 000 zł.

 

Zadanie nr 2: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym – Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a.

Na realizację zadania  przyznano kwotę - 30 000 zł.

 

Zadanie nr 3: Prowadzenie hospicjum domowego - Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a.

Na realizację zadania  przyznano kwotę - 20 000 zł.

 


 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Nazwa zadania – Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000 zł

Warunki realizacji zadania:

 1. Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:
 •  organizację konsultacji medycznych,
 •  organizację zajęć rehabilitacyjnych,
 •  organizację okolicznościowych imprez integracyjnych, wycieczek i wypoczynku,
 •  zapewnienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych edukacji w zakresie rozwoju i wychowania dziecka niepełnosprawnego,
 •  zapewnienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcia, pomocy oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 1. Podmiot realizując wyżej wymienione zadanie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Informacja o realizacji zadania w roku 2020 i 2021:

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2020 r.

Dotacja w 2021 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

 

Zadanie nr 2

Nazwa zadania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 30.000 zł

Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno obejmować:
 •  udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym, w szczególności w zakresie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym,
 •  wspieranie i wdrażanie członków rodziny do pomocy przy chorym,
 •  pomoc w nawiązywaniu kontaktów medycznych oraz z urzędami.

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

 •  propagowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie porad w zakresie samopielęgnacji,
 •  świadczenia diagnostyczne, a w szczególności: pomiar RR, poziomu cukru, ocena
  i monitorowanie bólu, ocena stanu chorego i procesu zdrowienia, pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 •  świadczenia pielęgnacyjno – higieniczne, w szczególności: toaleta ciała obłożnie
  i przewlekle chorych, kąpiele chorych, czynności zapobiegające powstawaniu odleżyn,
 •  świadczenia terapeutyczno-lecznicze, w szczególności: iniekcje, wlewy dożylne, opatrunki, leczenie odleżyn, EKG, inhalacje, farmakologiczne leczenie skóry, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 •  świadczenia rehabilitacyjne, w szczególności: ćwiczenia usprawniające u pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu,
 •  zaopatrzenie pacjentów obłożnie i przewlekle chorych w sprzęt pielęgnacyjno – medyczny,
 •  świadczenia socjalno- bytowe, w szczególności: wdrażanie członków rodziny do sprawowania opieki nad chorym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów w sprawach socjalnych i medycznych z odpowiednimi instytucjami.
 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.
 2. Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w godzinach wieczornych a także w soboty, niedziele i święta na terenie Gminy Głuchołazy
 3. Podmiot składający ofertę musi zapewnić odpowiednie do swojej działalności środki ochrony indywidualnej dla pracowników świadczących usługi zdrowotne w środowisku domowym. Ponadto dołożyć wszelkich starań aby do wyżej wymienionych czynności dopuszczać tylko pracowników zdrowych, bez objawów wskazujących na możliwość występowania choroby zakaźnej.
 4. Podmiot realizując wyżej wymienione zadanie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Informacja o realizacji zadania w roku 2020 i 2021:

Wyszczególnienie

Dotacja w 2020 r.

Dotacja w 2021 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

30.000

30.000

 

Zadanie nr 3

Nazwa zadania – Prowadzenie hospicjum domowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania –  20.000 zł

Warunki realizacji zadania:

 1.  Zadanie powinno obejmować:
 •  pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta – średnio 2 razy w tygodniu, lekarzy – średnio 2 razy w miesiącu);
 •  pomoc psychologiczną;
 •  pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno – bytowych chorego oraz jego rodziny;
 •  edukację rodziny i pomoc w zakresie opieki nad chorym;
 •  wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego .

Udzielanie pomocy powinno opierać się na empatii, odznaczać się serdecznością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny oraz zmierzać do zapewnienia ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu jego godności.

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.
 2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w niedziele i święta)
 3. Podmiot składający ofertę musi zapewnić odpowiednie do swojej działalności środki ochrony indywidualnej dla pracowników świadczących usługi zdrowotne w środowisku domowym. Ponadto dołożyć wszelkich starań aby do wyżej wymienionych czynności dopuszczać tylko pracowników zdrowych, bez objawów wskazujących na możliwość występowania choroby zakaźnej.
 4. Podmiot realizując wyżej wymienione zadanie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W indywidualnym przypadku, jeżeli Podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Informacja o realizacji zadania w roku 2020 i 2021:

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2020 r.

Dotacja w 2021 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

20.000

20.000

 

 

Celem konkursu jest:

 • wyłonienie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez zwiększanie dostępności do usług zdrowotnych na terenie gminy Głuchołazy dla osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w wieku podeszłym,
 • wsparcie realizacji zadania publicznego, gwarantującego troskę o zdrowie, wszechstronny rozwój, podmiotowość i godność oraz równość szans życiowych dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Głuchołazy.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 •  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 •  posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 •  dysponują obsługą księgowo – biurową,
 •  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1.  Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2.  Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania. Pozostałą wartość zadania tj. 15% musi stanowić wkład własny Podmiotu. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe - nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji wszystkich zadań:

1. Rodzaj zadania –– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia,

2. Warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2.  Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:
 1.  oczekiwane rezultaty wymagane w części III oferty pkt. 6 tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięć,
 2.  do sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania publicznego należy dołączyć tabelę z zestawieniem faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego z podziałem na koszty poniesione ze środków pochodzących
  z dotacji oraz innych środków finansowych (tj. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu,
 3.  do sprawozdania częściowego i końcowego należy dołączyć kopie faktur (rachunków) oraz innych dowodów księgowo - finansowych z opisem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanych przez upoważnione do składnia podpisów osoby reprezentujące Podmiot,
 4.  na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych z środków pochodzących z dotacji winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy” ,
 5.  na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)” ,
 6.  na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych częściowo z dotacji i częściowo z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy w kwocie … (podać kwotę brutto) oraz wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) w kwocie ... (podać kwotę brutto),
 7.  przyjmuje się jako minimalną stawkę godzinową za wykonywanie prac społecznych minimalną stawkę godzinową obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.,
 8.  przy wycenie wkładu osobowego należy określić rodzaj wykonanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy oraz jej wartość z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz wysokości wynagrodzenia.

Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

 1.  zleceniodawca ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania w czasie i miejscach w których zgodnie z planem i harmonogramem działań stanowiących załącznik do umowy powinny być one realizowane. Z przebiegu sprawdzenia sporządzona zostanie przez pracownika sprawdzającego notatka służbowa.
 2. pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.
 1. Podmiot realizujący zadanie musi przestrzegać zasad oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego rekomendowanych dla działalności objętej konkursem w przypadku stanu epidemii COVID-19 oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21.04.2022 r. do godz. 15:00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2018 r., poz. 2057/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).

Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 • otwarty konkurs ofert,
 • numer i nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.
 1.  Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:
  • statut,
  • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia,
  • oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisania zobowiązań finansowych,
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i odpis nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów KRS),
  • podpisaną klauzulę zgody na potrzeby umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - załącznik nr 2 do niniejszego konkursu.
 1.  Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
 1.  Oferenci, mogą zostać wezwani w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów złożonych w konkursie oraz do przedłożenia wyjaśnień w zakresie oferty, w tym poprawienia występujących w niej błędów. Nieuzupełnienie wyżej wymienionych dokumentów oraz nieprzedłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 1.  Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 2.  Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 3.  Złożone oferty oceniane są według określonych kryteriów.
 4.  Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 6.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 7.  Oferent który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym w piśmie terminie korekty zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu oraz zaktualizowanej kalkulacji działań realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania (tzn. wsparcie zadania publicznego nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania).
 8.  Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 9.  Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
  • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1.  Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2057)
 2.  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej glucholazy.pl lub
  w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77 4092 134 , 77 4092 137.
 3.  Wzory ofert, sprawozdań i umów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce: Menu przedmiotowe - Organizacje pozarządowe - Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert i tzw. "małych grantów"

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2022 r. o godz. 8:30
 2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 3.  Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 4.  Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  • merytoryczne
   • możliwość i jakość realizacji zadania, zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali: 0-4)
  • społeczne
   • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (ocena w skali: 0-2)
   • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-1),
  • finansowe – ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania (ocena w skali: 0-2)
  • organizacyjne – planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3),
  • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w ubiegłych latach (ocena
   w skali: 0-3)
 1.  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2.  Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
 3.  Opinia Komisji Konkursowej zawierająca listę ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4.  O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

DOCZałącznik nr 1 - zestawienie faktur (rachunków) zwiazanych z realizacją zadania publicznego.doc (29,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 - klauzula informacyjna i zgody.docx (14,19KB)
DOCZałącznik nr 3 - oferta na realizacje zadania publicznego.doc (84,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc (66,00KB)