Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Gluchołazy w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 1539-PR.371.2022 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Gluchołazy w 2022 r.


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 roku.


§ 2.


Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 292.770,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt zł 00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:

1) Zadanie nr 1 – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy zł 00/100)

2) Zadanie nr 2 - łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100)

3) Zadanie nr 3 - kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100)

4) Zadanie nr 4 - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 57.770,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100)

5) Zadanie nr 5 - karate - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)


§ 3.


Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie nr 1539-PR.371.2022.pdf (360,45KB)
PDFwniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf (142,53KB)
PDFwzor-sprawozdania.pdf (331,94KB)