Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 378-PR.80.2015
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013.594
z późniejszymi zmianami) – zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, który stanowi Załącznik Nr
1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 328-Pr.157/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach z późniejszymi zmianami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015r.

 

 

Burmistrz Głuchołaz
mgr Edward Szupryczyński