Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1492-PR.358.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1492-PR.358.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.), § 1, § 3 ust. 2, § 4, § 7, § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. 2013, poz. 8 z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako dz. nr 1146/20 o pow. 0,0228ha, położoną w Głuchołazach przy ul. gen. Maczka, wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 1492-PR.358.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.12.2021 r..pdf (176,86KB)