Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na rok 2022 z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta

Działając na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956)

 

Burmistrz Głuchołaz
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

 

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu:

1. Nazwa zadania - Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta.

2. Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

 1. udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,

 2. udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,

 3. wspieranie abstynencji i trzeźwienia,

 4. nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,

 5. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,

 6. organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość,

 7. promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy.

3. Klub Abstynenta powinien być czynny siedem dni w tygodniu, przez co najmniej 3 godziny dziennie (za wyjątkiem świąt) oraz udostępniany na spotkania grup AA.

4. W trakcie trwania epidemii Klub Abstynenta musi działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa w tym zakresie.

5. Podmiot realizując wyżej wymienione zadanie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). W indywidualnym przypadku, jeżeli Podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 60.000 zł.

7. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania konkursowego zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2022 r. Powyższa kwota zaplanowanej dotacji może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innej kwoty dotacji na realizację zadania objętego konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 r. Zmiana planowanej kwot dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.


2. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy z dnia w 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia w 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Zadanie objęte konkursem musi być adresowane do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

5. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:

 1. do sprawozdania częściowego i końcowego należy dołączyć kopie faktur (rachunków) oraz innych dowodów księgowo - finansowych z opisem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem
  i podpisanych przez upoważnione do składnia podpisów osoby reprezentujące Podmiot,

 2. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych z środków pochodzących z dotacji winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy”,

 3. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z innych środków” (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł itp.),

 4. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych częściowo z dotacji i częściowo z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy w kwocie … (podać kwotę brutto) oraz wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, itp.) w kwocie … (podać kwotę brutto)”,

 5. przy wycenie wkładu osobowego należy określić rodzaj wykonanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy oraz jej wartość z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz wysokości wynagrodzenia. Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji Podmiotu,

 6. uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:

 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,

 • prowadzenie działalności gospodarczej,

6. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie zawarta umowa.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - glucholazy.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Menu przedmiotowe - Ogłoszenia, konkursy, przetargi i zapytania - Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego - 2021 lub w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, tel. 77 4092 134 lub 77 4092 137.


3. Kryteria oceny ofert:

1. Oferty oceniane będą zgodnie z poniższymi kryteriami uwzględnionymi w kartach oceny ofert, które stanowią Załączniki Nr 2, 3 do ogłoszenia o konkursie:

 1. Kryteria formalne:

 • złożenie oferty przez uprawniony podmiot,

 • złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

 • złożenie kompletnej oferty tj. z wymaganymi załącznikami,

 • złożenie oferty na właściwym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie,

 • podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,

 • kierowanie oferty do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 1. Kryteria merytoryczne:

 • zgodność zakresu realizacji zadania z warunkami jego realizacji określonymi w ogłoszeniu konkursu (ocena w skali: 0-3)

 • dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców (ocena w skali: 0-2),

 • działania i doświadczenia składającego ofertę w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-4),

 • ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania (ocena w skali: 0-2),

 • planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie (ocena w skali: 0-3),

 • terminowość, rzetelność oraz sposób rozliczania zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1),

2. Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne.

3. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.

4. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

5. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.

6. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

7. Oferenci mogą zostać wezwani w wyznaczonym terminie do: uzupełnienia dokumentów złożonych w konkursie oraz do przedłożenia wyjaśnień w zakresie oferty, w tym poprawienia występujących w niej błędów. Nieuzupełnienie wyżej wymienionych dokumentów oraz nieprzedłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

9. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

11. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

12. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż ta podana w ofercie, Podmiot który zdecyduje się na przyjęcie zaproponowanej kwoty zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie zaktualizowanej oferty z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania.

13. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.

14. Udzielona dotacja będzie miała formę współfinansowania wykonania zadania


4. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w terminie do dnia 20.12.2021 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15 (pok. nr 11) lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu).

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.


5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 9:00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

 2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

 3. Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Głuchołaz, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.


6. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.

 2. O wynikach konkursu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.


7. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Podmioty, które złożyły oferty mogą odwołać się od wyników konkursu do Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego Głuchołazach, ul. Rynek 15 (pok. nr 11). W przypadku nadesłania odwołania pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu. Odwołanie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie. Rozpatrzenie odwołania przez Burmistrza Głuchołaz następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.


8. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów jego wykonania. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe - nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wkładu osobowego stosuje się następujące stawki:

 1. rynkową - w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,

 2. analogiczną - do stawek obowiązujących dla stałych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje takie same czynności,

 3. w pozostałych przypadkach - minimalna stawka godzinowa obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.


9. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 1. statut,

 2. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 3. podpisaną Klauzulę informacyjną i zgody na potrzeby postępowania konkursowego oraz umowy
  o realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego” (Zał. Nr 8);

 4. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (Zał. Nr 4);

 5. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (Zał. Nr 5);

 6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (Zał. Nr 6);

 7. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (Zał. Nr 7).


Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4-7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie ogłaszającego konkurs o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


10. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przez upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu .


11. Sposób złożenia oferty i dokumentów:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub pieczęć Podmiotu składającego ofertę;

 2. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:

  1. oferta musi być wypełniona w języku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub ręcznie,

  2. nie można zmieniać układu oferty, oferta musi być kompletna i zawierać wypełnione wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotyczą oferty lub Podmiotu wpisać „nie dotyczy”.

 

DOCZałącznik nr 1 - wzor oferty.doc (84,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - karta oceny formalnej oferty.doc (22,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - karta oceny merytorycznej oferty.doc (23,50KB)
DOCZałącznik nr 4 -7 oswiadczenia.doc (25,50KB)
DOCZałącznik nr 8 - klauzula informacyjna i zgody.doc (24,00KB)
DOCZałącznik nr 9 - wzor sprawozdania.doc (98,50KB)