Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 49/3 o pow. 0,3200 ha, położonej w Bodzanowie

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 49/3 o pow. 0,3200 ha, położonej w Bodzanowie, objętej KW OP1P/00034422/7.

Do przetargu zostaną dopuszczone tylko osoby będące właścicielami nieruchomości przyległych, tj. działek o numerach ewidencyjnych: 49/4, 48/2 i 50/2.

 

Działka zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy(Uchwała nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27.05.2020 r.) wchodzi w skład kompleksu o symbolach ”3.8R” - tereny o dominującej funkcji terenów rolnych i „3.2RMU”- tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

Przetarg odbędzie się dnia 10.12.2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, cena wywoławcza - 28.000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 280,00 .

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie zawierają żądnych wpisów.

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości stosuje się zapisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. 2020, poz. 1655 z późn. zm.).

I przetarg odbył się dnia 10.05.2021 r., II przetarg odbył się dnia 13.10.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (tj. 1.400,00 zł) na konto Gminy Głuchołazy, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003, najpóźniej do dnia 02.12.2021  r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu zostanie wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.

W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.

W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni:

  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);

  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca w/w podmiot);

  • posiadać dowód wpłaty wadium;

  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny