Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa istniejących przepustów na rowach gminnych w miejscowości Sucha Kamienica , planowanej do realizacji w m. Polski Świętów , na działce nr ewid. 377 oraz w m. Sucha Kamienica , na działkach nr 152/1 , 254/2 , 256 , 257/1 , 266/1 , 267 , 268

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735  ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

przebudowie istniejących przepustów na rowach gminnych w miejscowości  Sucha Kamienica , planowanej do realizacji  w  m. Polski Świętów , na działce  nr ewid.  377   oraz w m. Sucha Kamienica , na działkach nr  152/1 , 254/2 ,  256 , 257/1 , 266/1 , 267  , 268 .

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Gminy Głuchołazy z/s 48-340 Głuchołazy, Rynek 15, reprezentowanej przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jarosława Fereta [Feret] .

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.