Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do studium

Głuchołazy, dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

o przystąpieniu do sporządzenia

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr XXXIX/411/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy.

Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Głuchołazy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski dotyczące Studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do studium”, na adres: irg-plan@glucholazy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, lub:
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do studium”, na adres: irg-plan@glucholazy.pl , lub:
  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

DOCWniosek do studium po zawiadomieniu-wzor.doc (29,50KB)
 

 

 

Burmistrz Głuchołaz

 Edward Szupryczyński