Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oświetlenia na terenie placu rekreacyjnego w Głuchołazach przy ul. Paderewskiego, polegającej na wykonaniu linii kablowej niskiego napięcia i ustawieniu 4 szt. latarni oświetleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

Budowa oświetlenia na terenie placu rekreacyjnego w Głuchołazach przy ul. Paderewskiego, polegającej na wykonaniu linii kablowej niskiego napięcia i ustawieniu 4 szt. latarni oświetleniowych”.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem.

Lokalizacja:

Miejscowość :Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działki o nr: 1653/42 i 1653/9

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia na terenie placu rekreacyjnego w Głuchołazach przy ul. Paderewskiego, polegającej na wykonaniu linii kablowej niskiego napięcia i ustawieniu 4 szt. latarni oświetleniowych”

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót (w trybie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w następującym zakresie:

a) wybudowanie linii kablowej elektrycznej na działkach nr 1653/42 i 1653/9 zgodnie z warunkami przyłączenia i oraz zabudowanie 4 szt. opraw oświetleniowych LED na słupach na placu rekreacyjnym w Głuchołazach przy ul. Paderewskiego zgodnie z dokumentacją projektową

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej (m. in. uwierzytelnionej mapy powykonawczej) w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) - 1egz.

c) zgłoszenie do odbioru przez Przedsiębiorstwo Energetyczne

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w terenie z warunkami i odległościami .

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%

 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 2. Istotne warunki umowy:

 3. wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z pełną dokumentacją

 4. uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,

 5. dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

 6. prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego

5.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

 • 1 (jedną) osobą - pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności elektryczno - budowlanej wydane zgodnie z Prawem energetycznym i budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia elektryczne i budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 • Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach :

 • Dodatkowe koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27 marca 2018 r., do godziny 10:00.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Tadeusz Jakimiszyn, tel. 77 40 92 113

 

PDFZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf (72,00KB)
PDFProjekt Głuchołazy Paderewskiego.pdf (31,22MB)
PDFPrzedmiar G_zy Paderewskiego.pdf (209,03KB)
PDFSST Głuchołazy Paderewskiego.pdf (8,41MB)