Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1338-PR.316.2021 Burmistrza Głuchołaz

ZARZĄDZENIE NR 1338-PR.316.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Głuchołazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 1372),art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.), § 1, § 3 ust. 2, § 4, § 7, § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.Woj. Opol. 2013, poz. 8 z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość: lokal mieszkalny nr 1, znajdujący się w budynku położonym w Charbielinie 63 wraz z udziałem w prawie własności gruntu obejmującego działkę nr 333/2 o pow. 0,0685 ha, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z przyległymi działkami tj: działką zabudowaną nr 333/3 o pow. 0,0047 ha położoną w Charbielinie oraz działką niezabudowaną nr 333/4 o pow. 0,0058 ha położoną w Charbielinie.


§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie nr 1338-PR.316.2021 Burmistrza Głuchołaz.pdf (4,99MB)