Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa części oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu i przyłączem do oświetlenia skateparku – etap II

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
Budowa części oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu i przyłączem do oświetlenia skateparku – etap II

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie  remontu drogi w technologii tłuczniowe wraz z usunięciem zakrzaczeń.

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy       

  1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  od 31.05.2018r. do 31.07.2018r. (w przypadku uzgodnienia harmonogramu z generalnym wykonawcą robót zadania pn. „Budowa części oświetlenia ulic Kościuszki i Opolskiej w Głuchołazach wraz z oświetleniem parkingu i przyłączem do oświetlenia skateparku – etap I”

Uwaga- w przypadku prowadzenia robót w czasie trwania umowy generalnego wykonawcy  konieczne jest korzystanie z jednego kierownika budowy tj. kierownika budowy zgłoszonego przez generalnego wykonawcę.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

W ramach inwestycji przewiduje się usytuowanie nowych urządzeń infrastruktury technicznej jakimi są linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV zasilająca 2 latarni oświetleniowych 18/o, 19/o (dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 22szt.) wykonanych z aluminiowych słupów o SAL-60 o wysokościowy 6m i średnicy 146mm z wysięgnikami WR-10/1/0,85/5 z oprawami typu Iskra LED PROG o mocy 36W z optyką - DW

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również dokonanie odbioru, zgłoszenie zakończenia instalacji wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyłączeniu ze spółki Tauron Dysstrybucja

Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlano-wykonawczą, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zakresu z projektu budowlanego. Zakres został pokazany na schemacie ideowym zasilania.

-przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed prowadzenia inwestycji

-Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia i dokonać własnych pomiarów.

-W przypadku uszkodzenia punktów granicznych wykonawca na własny koszt dokona odtworzenia

  1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania, koszty zabezpieczenia placu budowy, transportu materiałów po stronie Wykonawcy, koszty uzgodnienia dokumentacji (numery słupów) pomiary zerowe, opracowanie uwierzytelnionych map powykonawczych, termin płatności faktury 30 dni, płatność częściowa

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

  1. Oferty na realizację zadania Wykonawca może złożyć:
  • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

Ofertę należy złożyć z podaniem ceny całościowej, oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 26.03.2018r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Z01Projekt Głuchołazy Opolska Kościuszki.z01 (45,00MB)
ZIPProjekt Głuchołazy Opolska Kościuszki.zip (31,14MB)
PDFrys_4_1 schemat Głuchołazy Opolska.pdf (203,36KB)
PDFSST oświetlenie Głuchołazy Kościuszki Opolska.pdf (393,46KB)
DOCinformacje dodatkowe.doc (14,50KB)