Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 27 Komisja Rewizyjna 18.05.2021

Protokół Nr 27/21

 

z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 09.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 11.00

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji z dn. 20.04.2021 i 05.05.2021
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do głosowania.

Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji z dnia 20.04.2021 r.? Za  głosowało 6 radnych, 1 radny nie głosował.

Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji z dnia 05.05.2021 r.? Za  głosowało 6 radnych, 1 radny nie głosował.

 

Ad. 3

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

 1. Głosowanie Projektów Uchwał

 

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych było przeciw. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych było przeciw. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych było przeciw. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miny Głuchołazy na 2021 rok. Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, A. Łabaza, M. Koszut, Sz. Biliński, J. Chaszczewicz oraz głos zabrał mieszkaniec miasta Pan L. I.  Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 1 radny nie głosował.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest za? Za głosowało 6 radnych, 1 radny nie głosował.

 

Ad. 4

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 maja 2021 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok. Raport o Stanie Gminy omówił Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego.

 

5. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

         a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

         

         b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         c.  Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek      

        

         e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

        

         f. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         g. Opinia Komisji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek   

                       

         h. Opinia Komisji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         i. Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

  6. Wolne wnioski

 

 1. Komisja wnioskuje o dokonanie zmian w zakresie planu urządzania lasu obejmując dz. nr ewid. 189/4 w miejscowości Jarnołtówek i wyznaczenie części tej działki pod miejsca postojowe.
 1. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie rozstrzygnięcia Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 marca 2021 r. protokół nr 270/2021 r. pkt. 6 dotyczący działki nr ewid. 526 (droga) o powierzchni 0,34 ha, którą zamierza się przeznaczyć do sprzedaży. W trosce o utworzenie dodatkowych miejsc postojowych proponujemy dokonanie zamiany powierzchni 0,34 ha z właścicielem działek nr 584 i nr 585. Gmina przekazuje działkę nr 526 o powierzchni 0,34 ha na rzecz właściciela terenu po byłym Ośr. Leśnik, a właściciel przedmiotowego terenu przekaże Gminie Głuchołazy fragment działki nr 585 o powierzchni 0,34 ha.       

 

  7.    W temacie zaopiniowania wniosku Komisji Sportu - „Komisja wnioskuje do rozważenia, przez wszystkich Radnych ażeby na terenie Gminy Głuchołazy wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 z wyłączeniem ogródków piwnych i restauracji”, -

         - Komisja Rewizyjna odrzuca wniosek w całości.

 

Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.