Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 26 Komisja Budżetu 20.05.2021

Protokół Nr 26/21

 

z posiedzenia członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 09.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 13.00

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Wydatki poniesione na remonty dróg gminnych w 2020 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Adam Łabaza. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji?  Za  jednogłośnie głosowało 6 radnych.

 

Ad. 3

  Komisja zapoznała się z informacją „Wydatki poniesione na remonty dróg gminnych w 2020 r.” przygotowaną przez Z-cę Burmistrza Pana Romana Sambora.

 

Ad. 4

Przewodniczący komisji Adam Łabaza – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

 1. Głosowanie Projektów Uchwał

 

Radna B. Reszka nieobecna na posiedzeniu Komisji.

 

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miny Głuchołazy na 2021 rok. Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko oraz Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. W dyskusji udział wzięli radni: A. Łabaza, B. Kanarski, I. Klimecki, M. Koszut. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 6 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 6 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 6 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa. Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

Ad. 5

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r. Ocenę przygotowania do sezonu turystycznego omówił Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu Pan Bartosz Bukała. W dyskusji udział wzięli radni: B. Kanarski, I. Klimecki, A. Łabaza

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego.

 

5. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

         a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         c.  Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek      

 

         e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         f. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         g. Opinia Komisji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         h. Opinia Komisji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

           i. Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

   6. Wolne wnioski

 

 1. Komisja wnioskuje o dokonanie zmian w zakresie planu urządzania lasu obejmując dz. nr ewid. 189/4 w miejscowości Jarnołtówek i wyznaczenie części tej działki pod miejsca postojowe.
 1. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie rozstrzygnięcia Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 marca 2021 r. protokół nr 270/2021 r. pkt. 6 dotyczący działki nr ewid. 526 (droga) o powierzchni 0,34 ha, którą zamierza się przeznaczyć do sprzedaży. W trosce o utworzenie dodatkowych miejsc postojowych proponujemy dokonanie zamiany powierzchni 0,34 ha z właścicielem działek nr 584 i nr 585. Gmina przekazuje działkę nr 526 o powierzchni 0,34 ha na rzecz właściciela terenu po byłym Ośr. Leśnik, a właściciel przedmiotowego terenu przekaże Gminie Głuchołazy fragment działki nr 585 o powierzchni 0,34 ha.       
 1. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości zmiany struktury wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Placówkach Oświatowych podległych Gminie.

 

   7.  W temacie zaopiniowania wniosku Komisji Sportu - „Komisja wnioskuje do ozważenia, przez wszystkich Radnych ażeby na terenie Gminy Głuchołazy wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 z wyłączeniem ogródków piwnych i restauracji”, -

         - Komisja Budżetu odrzuca wniosek w całości

 

Ad. 6

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.