Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2018 r o otwartym konkursie ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. - siatkówka

ZARZĄDZENIE NR 1420-PR.322.2018

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia  27 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. - siatkówka

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy (DZ. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 2557)

z a r z ą d z a m,  co  następuje:

 

§ 1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. - siatkówka

§ 2.  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania konkursowego zostały wyznaczone w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2018 rok. Wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji zadania pod nazwą siatkówka to  25.000,00 zł (słownie zł; dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100 gr.)

§ 3.  Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

§ 5.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;

2)  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – http://www.nowe.glucholazy.pl/;

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 28 lutego 2018 r.

 

Regulamin Konkursu

 

§ 1 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Głuchołazy prowadzą działalność sportową.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczona jest na realizację zadań przez podmioty uprawnione o których mowa w art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania;

3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową;

5) posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :

a) harmonogram zadań;

b) cele zadania i metody ich osiągania;

c) przewidywane efekty ;

6) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
  2. Kwota udzielonej dotacji na dofinansowanie realizacji  zadania  nie może przekroczyć 80 % jego wartości. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

 

§ 3 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania ustala się do 30 grudnia 2018 r.

2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

§ 4 TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM), w terminie do 7 marca 2018 r. do godz. 9:00 oferty  zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.
  2. Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

1) „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed  7 marca 2018 r. do godz. 9:00

2) „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

      3) Podmioty składające ofertę na więcej niż jedno zadanie powinny złożyć oferty odrębnie dla każdego z zadań.

§ 5 TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

  1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 7 marca 2018 r. o godz. 10:00
  2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
  3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.
  4. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) merytoryczne - zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)

2) społeczne:

a) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2),

b) działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),

3) finansowekoszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),

4) organizacyjneposiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali: 0-3),

5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1).

 

5. Termin wyboru wniosków wyznaczony zostaje na dzień 28 lutego 2018 r..

 

6. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8,    

      przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

 

7. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

2) oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia;

3) oświadczenie o składzie zarządu organizacji/stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych.

 

8. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

 

9. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

10. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 3 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.

 

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

 

12. Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119.

 

Sporządził: Paweł Szymkowicz

DOCSprawozdanie wg. uchwały ws. rozwoju sportu.doc
DOCWniosek wg. uchwały ws. rozwoju sportu.doc