Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1236-PR.286.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 1236-PR.286.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

 


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.), § 1, § 3 ust. 1, § 4, § 7, § 8 pkt 1, § 9 ust. 1, § 12 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 8 z późn.zm.),  Burmistrz Głuchołaz zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 6, położony w Głuchołazach przy ul. Strzelców Bytomskich 6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu wynoszącym 170/1000 części, obejmującego działkę nr  1571 o pow. 0,0507 ha, wymieniony w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie Nr 1236-PR.286.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2021r..pdf (198,05KB)