Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Kościuszki 30 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 754/1 o powierzchni 0,0235 ha

Informacja

o wyniku przetargu

 

W dniu 23.06.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Kościuszki 30 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  oznaczonej jako działka nr 754/1 o powierzchni 0,0235 ha, objętej KW OP1P/00039814/7

 

Cena wywoławcza wynosiła 195 000,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

 


Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego  nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Kościuszki 30 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej

jako działka  nr 754/1 o  powierzchni 0,0235 ha, objętej KW OP1P/00039814/7

 

Na działce nr 754/1 o pow. 0,0235 ha położonej w Głuchołazach przy ul. Kościuszki 30 znajduje się budynek mieszkalno-usługowy   (9 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy) czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, przekryty dachem dwuspadowym mansardowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu i płytami falistymi typu onduline (na mansardzie).

Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 604,16 m2, kubatura budynku wynosi – 1863,45 m3.

 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku i składa się z pomieszczeń:

sali sprzedaży, biura, WC, 2-ch magazynów, pom.socjalnego, 2-ch hallów o łącznej pow. użytkowej 108,07 m². Jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne i centralne. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,88 m2 i kotłownia o pow. 1,41 m2

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021r. poz 497). 

Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 190/1000 części w gruncie oraz częściach  budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz. 694)

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195 000,00 zł

- wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1950 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz.10.00

w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 9 750 zł)  w terminie najpóźniej do dnia 17.06.2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu na wskazane przez nich konto.

Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodami osobistymi, gdzie w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo oryginalne lub potwierdzone notarialnie), na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej,
  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego (oryginalne bądź potwierdzone notarialnie) pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości); dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot,
  • posiadać dowód wpłaty wadium,
  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl