Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 07.04.2021 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NYSY

 

Na podstawie art. 10, art. 49 art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 - zwanej dalej ustawą Kpa) w związku żart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 - zwanej dalej ustawą ooś),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

iż w toku prowadzonego na wniosek Powiatu Nyskiego działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Opałkę reprezentującego Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka ul. Zjednoczenia 9/2 48-304 Nysa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt: „Przebudowie i rozbudowie dróg powiatowych Nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin, Nr 1606 O Hajduki Nyskie - Kępnica wraz z przebudową i rozbudową trzech obiektów mostowych" realizowanego w obrębach ewidencyjnych Średnia Wieś, Hajduki Nyskie - Gmina Nysa oraz Sucha Kamienica, Stary Las - Gmina Głuchołazy:

  • w dniu 12.02.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie wydał opinię nr WR.ZZŚ.4.435.157.2020.JP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • w dniu 25.02.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w piśmie nr nr NZ.9022.4.3.2021.HW podtrzymał dotychczas zajęte stanowisko w sprawie;
  • w dniu 30.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię nr WOOŚ.4220.68.2021.MD2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

jednocześnie zawiadamiam, że zebrano wystarczające dowody i materiały do zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 77 40 80 548 lub 77 40 80 562, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie żart. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa - zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Nysy z dnia 07.04.2021 r..pdf (509,15KB)