Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1180-PR.273.2021 Burmsitzra Głuchołaz z dnia 8 kwietnia 2021r

ZARZĄDZENIE NR 1180-PR.273.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn.zm.),art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.), § 1, § 3 ust. 2, § 4, § 7, § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.Woj. Opol. 2013, poz. 8 z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza co następuje: 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 9, znajdujący się w budynku położonym w Głuchołazach przy ul. Bohaterów Warszawy 11-13-13of wraz z udziałem w prawie własności gruntu obejmującego działkę nr 1379/1 o pow. 0,0858 ha, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PDFZarządzenie Nr 1180-PR.273.2021 Burmsitzra Głuchołaz z dnia 8 kwietnia 2021r.pdf (200,78KB)