Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające na sołtysa w Sołectwie Sławniowice

Wyniki wyborów uzupełniających
na sołtysa Sołectwa Sławniowice 

 

W dniu 12 września 2021 roku na Sołtysa Sołectwa Sławniowice została wybrana Pani Szczegielniak Anna.

 


 

Zawiadomienie
 

Wybory na sołtysa Sołectwa Sławniowice odbędą się w dniu 12 września 2021 r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do 14:00 w świetlicy wiejskiej

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Szczegielniak Anna

 


 

Zawiadomienie
 

Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie sołectwa Sławniowice w świetlicy wiejskiej. 

Porządek zebrania:

 1. otwarcie zebrania 
 2. ustalenie składu ilościowego członków rady sołeckiej
 3. informacja o dacie i trybie wyborów sołtysa
 4. zgłoszenie kandydatów na sołtysa
 5. powołanie komisji wyborczej (3 osoby)
 6. dyskusja
 7. zakończenie zebrania

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się wymagana ilość mieszkańców wyznacza się II termin zebrania wiejskiego 24 sierpnia 2021 na godzinę 18:15

 

PDFZarządzenie Nr 1319-PR.313.2021 Burmistrza Głuchołaz w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających i powołania Gminnej Komisji Wyborczej.pdf (201,61KB)
 


 

ZARZĄDZENIE NR 1213-PR.280.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm/ w związku z Uchwałą Nr XXXI/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa  Sołectwa Sławniowice oraz  § 26 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ w związku § 26 ust.11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca  2021r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. z 2021 poz 512 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:


§ 1.


Uchyla się Zarządzenie nr 1189-PR.274.2021Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 kwietnia 2021 roku  w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających  i powołania Gminnej Komisji Wyborczej w przeprowadzeniu wyborów na Sołtysa Sołectwa Sławniowice.


§ 2.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie uchylajace wybory Sławniowice.pdf (182,83KB)
 


 

ZARZĄDZENIE NR 1189-PR.274.2021 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających i powołania Gminnej Komisji Wyborczej w przeprowadzeniu wyborów na Sołtysa Sołectwa Sławniowice

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm/ w związku z Uchwałą Nr XXXI 1/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa w Sołectwie Sławniowice oraz § 26 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się na dzień 30 maja 2021 roku niedziela w godzinach 8:00-14:00 wybory uzupełniające na Sołtysa w Sołectwie Sławniowice Gminy Głuchołazy


§ 2.

Zwołuje się zebranie   wiejskie na dzień 11 maja o godzinie 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Sławniowicach

§ 3.

W celu przeprowadzenia wyborów w Sołectwie Sławniowice powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w składzie 3 osób spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w osobach:

 1. Patrycja Kanarska
 2. Magdalena Grześków
 3. Piotr Wierzbicki 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie Nr 1189-PR.274.2021 Burmistrza Głuchołazach z dnia 13 kwietnia 2021 r.pdf (205,69KB)
 


 

UCHWAŁA NR XXXII/317/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH


z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na Sołtysa Sołectwa Sławniowice

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ w związku z § 33 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa  w Sołectwie Sławniowice Gminy Głuchołazy.

§ 2.

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów na Sołtysa określa Statut Sołectwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFUchwała Nr XXXII/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.pdf (155,39KB)