Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego w Głuchołazach dz. nr 1650 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Nr sprawy: IE.7011.18.2018.JG

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

tel. 77 40 92 100

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego

w Głuchołazach dz. nr 1650 w systemie zaprojektuj i wybuduj ”

 

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi, polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego w Głuchołazach dz. nr 1650 w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej zadaniem głównym.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania głównego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

- w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej i sanitarnej.

 

2. Szczegółowy zakres prac, będący przedmiotem nadzoru i koordynacji branżowej określać będzie dokumentacja projektowa opracowana przez wykonawcę zadania głównego wyłonionego w przetargu nieograniczonym, wykonana w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) zadania głównego i Audyt energetyczny budynku zadania głównego.

 

3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, związany z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych i robót budowlanych realizowanego zadania głównego, tj. w szczególności:

 

 1. weryfikacja sporządzanej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) pod kątem:

a) zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym,

b) zgodności z Audytem energetycznym,

c) zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa,

d) optymalizacji projektowanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych (w tym zastosowanych materiałów),

 1. potwierdzanie wykonania dokumentacji zgodnie z umową i uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: uzgodnieniami oraz ustaleniami z Zamawiającym,

 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy realizującemu proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

 3. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również koordynacja robót poszczególnych branż,

 4. prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac [kompletowanie dokumentacji (np. zdjęcia, filmy, slajdy)], w tym: sporządzanie protokołów rad budowy, prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zanikających lub ulegających zakryciu, robót zamiennych, protokołów konieczności oraz kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem właściwego procesu budowlanego,

 5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania,

 6. kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, a także sporządzenie rozliczenia końcowego z realizowanego zadania,

 7. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą zadania głównego,

 8. składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego, co najmniej 1 raz w miesiącu oraz dodatkowo na życzenie Inwestora, a także zawiadamianie Zamawiającego w terminie niezwłocznym o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą zadania głównego,

 9. egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań i itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia,

 10. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu,

 11. organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów,

 12. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji,

 13. uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac, przy czym przy realizacji zadania głównego przewidziane są następujące odbiory robót:

  1. odbiór dokumentacji projektowej - odbiór dokonywany będzie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zadania głównego w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia i potwierdzony zostanie protokołem odbioru dokumentacji projektowej, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy zadania głównego i Zamawiającego,

  2. odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu – odbiory te dokonywane będą przez inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do wewnętrznego dziennika budowy,

  3. odbiory robót częściowych – odbiory te dokonywane będą przez inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do wewnętrznego dziennika budowy,

  4. odbiór końcowy – nastąpi po ukończeniu całości robót zadania głównego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy w terminie 14 dni, od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokumentacji pozwalającej stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

  5. udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z Umowy na realizację zadania głównego,

 14. Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować budowę (prace projektowe i roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne poza ww. ustaleniami,

 15. koordynowanie pracami budowlanymi w sposób nie utrudniający i nie zakłócający pracę placówki oświatowej - Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach,

 16. Do zadań Inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji,

 17. Inspektor nadzoru ma ponadto obowiązek:

a) sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających,

b) żądania dokonania przez Wykonawcę zadania głównego, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

c) wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną.

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

 

5. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):

województwo opolskie, powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Głuchołazy

6. Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół, który posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową w postaci inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

2) architektonicznej bez ograniczeń,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

 

1) Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

b) Inspektor nadzoru branży architektonicznej:

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń robót budowlanych w specjalności architektonicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

c) Inspektor nadzoru branży sanitarnej:

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta spełnia wymagania dla każdej z łączonych funkcji. W związku z ustanowieniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wymaga wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno – budowlanej jako koordynatora ich czynności na budowie.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

 1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy.

 2. Pożądany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2018 r.

 3. Wykonawca zakończy wykonywanie prac z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji zadania głównego oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym zadania głównego.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy,

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ,

- w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 12:00.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

7. Zamawiający zastrzega, że wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia ww. dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

8. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowo – cenowy,

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

3) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.

Wszelkie dokumenty winne zostać złożone w oryginale, bądź w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – w formie skanów.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%

 

VIII. Rozliczenie przedmiotu zamówienia

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe.

 2. Płatność wynagrodzenia za pełnienie kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego będzie dokonywana w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w następujących częściach:

1) do 70% wynagrodzenia określonego w………..umowy, płatne na podstawie faktur/rachunków miesięcznych, proporcjonalnie do stanu wykonanych prac przez wykonawcę prac projektowych i budowlanych, z zastrzeżeniem, że pierwsza faktura/rachunek może zostać wystawiona/-y po rozpoczęciu realizacji zadania głównego w części dotyczącej robót budowlanych i wystawieniu przez Wykonawcę zadania głównego pierwszej faktury częściowej za roboty budowlane zadania głównego.

2) 30% wynagrodzenia określonego w ……….umowy, płatne będzie po zakończeniu terminowej i należytej realizacji umowy, podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, całkowitego rozliczenia robót i złożeniu wniosku o płatność o dofinansowanie.

 1. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków opiewających na płatności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej, będą stanowiły raporty miesięczne opracowane przez Wykonawcę, o którym mowa w rozdziale II ust. 3 pkt 9 niniejszego rozeznania cenowego rynku.

   

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Pani Joanna Gruszecka, tel. 77 40 92 110, e-mail:

 

X. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

XI. Uwagi i zastrzeżenia

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców (w przypadku wystąpienia).

 2. Wykonawca w kosztach powinien uwzględnić koszty dojazdów i pobytów na budowie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nie udzielenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub przystąpi do negocjacji cenowych.

 4. Od decyzji zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XII. Załączniki:

1) Formularz ofertowo-cenowy

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

3) Program Funkcjonalno- Użytkowy

4) Audyt energetyczny

5)Szczegółowy zakres realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Słowackiego w Głuchołazach dz. nr 1650 w systemie zaprojektuj i wybuduj” dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://bip.glucholazy.pl/191/445/przetarg-nieograniczonytermomodernizacja-budynku-pg-nr-2-w-syst-zaprojektuj-i-wybuduj-nr-zp271122018jsz.html

 

DOCXZałącznik nr 1-Formularz ofertowo-cenowy.docx (12,82KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx (10,68KB)
PDFZałącznik nr 3- PFU_TERMOMOD_PG2_GŁUCHOŁAZY.pdf (731,64KB)
PDFZałącznik nr 4- AUDYT PG2_GŁUCHOŁAZY.pdf (1,56MB)