Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia RR.6220.11.2020.US

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), 

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu postanowienia nr RR.6220.11.2020.US z dnia 24 marca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 636/3 oraz 632 w miejscowości Konradów”.

 

Z treścią postanowienia, a także z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.