Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1147-PR.266.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 marca 2021r

ZARZĄDZENIE NR 1147-PR.266.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.), oraz § 3 ust.2, § 9 ust.1  Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 8 z późn.zm.),
Burmistrz Głuchołaz zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 1U, znajdujący się w budynku położonym w Głuchołazach przy ul.gen.Sikorskiego 4-4a wraz z udziałem w prawie własności gruntu obejmującego działkę nr 578/3 o pow. 0,0390 ha, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie Nr 1147-PR.266.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 marca 2021r.pdf (196,22KB)