Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Na podstawie art. 14 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 (Dz. U. z 2019r. poz. 1696 z póź. zmian.) każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław Orzeł z którym można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres oc@glucholazy.pl lub dzwoniąc pod telefon 77 409 21 42.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021, wraz z aktualizacją na lata 2022-2023.

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. Poz. 1062 z późn. zm.) przyjmuje się:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

L.p.

  Zakres działalności

  Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji  

Termin

1

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Poinformowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności wraz z danymi do kontaktu

30.09.2020r.

2

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie planu działania, oraz przedłożenie Burmistrzowi Głuchołaz  celem zatwierdzenia

09.11.2020r.

3

Przegląd i analiza budynków pozostających w administracji Urzędu Miejskiego pod kątem dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej, oraz wydziałów pod katem wymagań dostępności cyfrowej

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie informacji od administratorów poszczególnych obiektów pod kątem minimalnych wymagań wynikających z zapisów art. 6 ustawy o dostępności

30.01.2021r.

4

Bieżące monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz analiza potrzeb i możliwości Gminy Głuchołazy w tym zakresie.

Koordynator ds. dostępności

Współpraca z Burmistrzem Głuchołaz oraz z Naczelnikami Wydziałów, i jednostek podległych burmistrzowi

Cały okres

5

Pozyskanie i weryfikacja danych  w sprawie niedogodności i przeszkód architektonicznych i cyfrowych

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie danych w zakresie uwag odnoszących się do stwierdzonych realnych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie zaleceń w celu usunięcia tych wad

Cały okres

6

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Współpraca z dostawcą stron internetowych i BIP w celu bieżącego dostosowywania do najnowszych możliwości technicznych ułatwiających dostępność.

Informatyk

Wykonanie/wdrożenie nowych wymagań strony internetowej.

Cały okres

7

Sporządzenie raportu o dostępności

Koordynator ds. dostępności

Sporządzenie i wysłanie raportu o dostępności, następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

31.03.2021r.

8

Utworzenie zakładki ”Koordynator Dostępności” na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Koordynator ds. dostępności, Informatyk

Wykonanie zakładki

31.03.2021

9

Wykazanie na stronie BIP w zakładce "Koordynator Dostępności" organizacji zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami z terenu województwa opolskiego.

Koordynator ds. dostępności, Informatyk

Zebranie danych kontaktowych podmiotów zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami i ich publikowanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

30.04.2022 r.

10

Zapewnienie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne występujące w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Koordynator ds. dostępności.

Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego poprzez zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Instruktarz dla pracowników obsługujących Klientów na temat możliwości zapewnienia alternatywnego dostępu.

Cały okres

11

Uwzględnianie problemów osób ze szczególnymi potrzebami w planowanych i prowadzonych inwestycjach oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych.

Koordynator ds. dostępności.

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.).

Cały okres

12

Obsługa osób posługujących się Polskim Językiem Migowym.

Koordynator ds. dostępności.

Uruchomienie usługi tłumacza PJM w czasie rzeczywistym

31. 12.2021r.

13

Obsługa osób słabosłyszących

Koordynator ds. dostępności.

Zakup środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących np. pętli indukcyjnej, których celem jest wspomaganie słyszenia.

30.09.2022

14

Dostosowanie oznakowania na zewnątrz i wewnątrz Urzędu Miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności.

Zakup i montaż planów tyflograficznych w technologii
czarnodruku i opisem w
języku Braillea obrazujących rozmieszczenie pomieszczeń na poszczególnych piętrach budynku Urzędu Miejskiego, piktogramów na budynku
wskazujące wejście dla osób z
trudnościami w poruszaniu się, montaż napisów informacyjnych w języku
Braillea, zastosowanie „pól uwagi” na klatce schodowej w Urzędu Miejskiego.

31.12.2022

15

Ułatwienia dostępu do budynku Urzędu Miejskiego

Koordynator ds. dostępności.

Modernizacja istniejącego podjazdu do budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, wymiana drzwi zewnętrznych
do budynku Urzędu Miejskie-
go w Głuchołazach na drzwi
automatycznie otwierane, wprowadzenie informacyjnego modułu głosowego w windzie

30.06.2023

16

Ułatwienia kontaktu z pracownikami poprzez uproszczenie informacji o działaniach Urzędu Miejskiego

Koordynator ds. dostępności.

Opracowanie i opublikowanie na stronach internetowych tekstu o działalności Urzędu
Miejskiego sporządzony w standardzie Easy To Read

30.09.2022

17

Ułatwienia dostępu do budynku Urzędu Miejskiego

Koordynator ds. dostępności.

Opracowanie zasad możliwości wejścia do Urzędu z psem asystującym.

30.09.2022

18

Ułatwienia dostępu do budynku Urzędu Miejskiego

Koordynator ds. dostępności.

Analiza wykonanego audytu przez podmiot posiadający wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu audytów dostępności. Przekazanie wniosków do Burmistrza Głuchołaz.

31.12.2022

18

Bieżące monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Głuchołazach pod kątem działań zmierzających do poprawy w zakresie dostępności świadczonych usług Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności.

Prowadzenie rozmów i spotkań z kierownictwem Urzędu, przedstawicielami poszczególnych jednostek oraz z przedstawicielami organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cały okres

Raporty o stanie zapewnienia dostępności :

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności SM.pdf (1 009,58KB)
PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności UM.pdf (1,00MB)