Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XXXI

Protokół nr XXXI/21

z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

Obrady rozpoczęto 24-02-2021 o godz. 09:34, a zakończono o godz. 13:23 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych:

1. Alicja Szymkowicz

2. Grzegorz Ptak

3. Bolesław Stychno

4. Mariusz Migała

5. Klaudia Pach-Gomulnicka

6. Daniel Szenawa

7. Jerzy Wojnarowski

8. Michał Koszut

9. Teresa Wilk

10. Jan Chaszczewicz

11. Bogusław Kanarski

12. Adam Łabaza

13. Stanisław Szul

14. Mieczysław Skupień

15. Jacek Wanicki

16. Szymon Biliński

17. Ryszard Udziela

18. Paweł Szpak

19. Lucyna Stadnik

20. Barbara Reszka

21. Ireneusz Klimecki

 

1. Sprawy regulaminowe: (09:34)

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum (09:34)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała. Stacjonarnie uczestniczyła w sesji Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej K. Pach-Gomulnicka. Na podstawie połączenia głosowego stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad, co potwierdził podpisem przy nazwisku radnych (lista obecności stanowi integralną część obrad).

 

b. przedstawienie porządku obrad (09:39)

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

2. Sprawozdania z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2020 r.

3. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2020 r.

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2020 r. oraz plany na 2021 r.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych 
odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016 – 2023.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głuchołazach.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

21. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedoboru witaminy D.

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian
w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016 – 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała również poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedoboru witaminy D.

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wanicki, Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

Głosowanie zaproponowanych zmian (09:47)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Michał Koszut, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie porządku obrad po zmianach (09:48)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

2. Sprawozdania z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2020 r.

3. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2020 r.

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2020 r. oraz plany na 2021 r.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych 
odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głuchołazach.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

c. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (09:49)

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXVIII (09:49)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Michał Koszut

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI XXIX (09:50)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI XXX (09:50)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Michał Koszut, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

2. Sprawozdania z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2020 r. (09:50) – zał. nr 1

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wojnarowski, radny J. Wanicki, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Michał Koszut, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

3. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2020 r. (10:05) – zał. nr 2

Głos w dyskusji zabrali: radny J. Wanicki, radny J. Wojnarowski, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI (10:25)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Paweł Szpak, Lucyna Stadnik, Michał Koszut, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Mieczysław Skupień, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Bogusław Kanarski, Daniel Szenawa, Teresa Wilk

 

PRZECIW(3): Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2020 r. oraz plany na 2021 r. (10:26) – zał. nr 4

Głos w tym temacie zabrał radny J. Wanicki.

 

PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Michał Koszut, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (10:27) – zał. nr 5

Dyskusję w tym temacie podjęli: radny J. Wojnarowski, radny B. Kanarski. Odpowiedzi na zadane pytania udzielili Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
o udzielonych odpowiedziach.
(10:45)

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poinformował radnych o złożonych interpelacjach
i odpowiedziach.

 

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (10:51) – zał. nr 6

Głosowanie uchwały (10:52)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku. (10:52) – zał. nr 7

Głosowanie uchwały (10:52)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Daniel Szenawa, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Jacek Wanicki, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(10:52) – zał. nr 8

 

Głosowanie uchwały (10:53)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (10:53) – zał. nr 9

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wanicki, radny M. Migała, Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

Głosowanie uchwały (10:55)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Michał Koszut, Teresa Wilk, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. (10:55)

– zał. nr 10

Głos w dyskusji zabrali: radny J. Wanicki, radny M. Migała, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, radny
J. Wojnarowski, radny I. Klimecki.

 

Głosowanie uchwały (11:15)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Bogusław Kanarski, Klaudia Pach-Gomulnicka

 

PRZECIW(1):Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (11:15) – zał. nr 11

 

Głosowanie uchwały (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Bogusław Kanarski, Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów. (11:17) – zał. nr 12

 

Głosowanie uchwały (11:18)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu korzystania
z parków na terenie Głuchołaz.
(11:18) – zał. nr 13

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wanicki, Zastępca burmistrza Roman Sambor, radny J. Wojnarowski.

 

Głosowanie uchwały (11:24)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Szymon Biliński, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Teresa Wilk

 

PRZECIW(1):Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach. (11:24) – zał. nr 14

 

Głosowanie uchwały (11:24)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głuchołazach. (11:25) – zał. nr 15

 

Głosowanie uchwały (11:25)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Paweł Szpak, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Jerzy Wojnarowski

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach. (11:25) – zał. nr 16

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała odczytał autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały.

 

Głosowanie autopoprawki (11:27)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (11:27)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Stanisław Szul, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Lucyna Stadnik

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego. (11:27) – zał. nr 17

 

Głosowanie uchwały (11:28)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Lucyna Stadnik, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Michał Koszut, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Stanisław Szul, Ireneusz Klimecki, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (11:28) – zał. nr 18

 

Głosowanie uchwały (11:29)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Ireneusz Klimecki, Teresa Wilk, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Jacek Wanicki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Paweł Szpak

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Przerwa w obradach – 11:30-11:40.

 

20. Wolne wnioski. (11:42)

Burmistrz Głuchołaz podjął temat wyjaśnienia wypłaty stypendiów dla szóstoklasistów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała otworzył dyskusję w sprawie zaistniałego zdarzenia, tj. wprowadzenia samochodu osobowego do foyer Centrum Kultury w Głuchołazach. (wyjaśnienie Dyrektora Centrum Kultury – zał. nr 19) W dyskusji udział wzięli: radny A. Łabaza (oświadczenia- zał. nr 20 i 21),
radny B. Kanarski, radny M. Migała, Dyrektor Centrum Kultury Jan Ćwiek, radna A. Szymkowicz, radna
K. Pach-Gomulnicka, radny J. Chaszczewicz, radny D. Szenawa, radny S. Szul, radny J. Wanicki, radny
J. Wojnarowski, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

Radny B. Kanarski podjął temat organizacji posiedzeń Komisji oraz Sesji podczas pandemii. W tym temacie głos zabrali: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, radny M. Migała.

Głos w sprawie punktów szczepień dyskusje podjęli: radny J. Wanicki, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, radny J. Wojnarowski.

W sprawie pracy w GKRPA głos w dyskusji zabrali: radny M. Skupień, radny J. Wojnarowski.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej K. Pach-Gomulnicka odczytała opinię Wojewody Opolskiego
w sprawie skargi na działania Rady Miejskiej w Głuchołazach – zał. nr 22. Głos zabrał: radny A. Łabaza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poinformował o sprostowaniu omyłek pisarskich w Uchwale nr XXVIII/276/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2021 r. – zał. nr 23, wspomniał o piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy na 2021 r. – zał. nr 24 oraz o uchwale nt. prawidłowości planowanej kwoty długu – zał. nr 25. Przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał również o petycjach, które wpłynęły do Rady Miejskiej oraz o oświadczeniach majątkowych składanych do końca kwietnia b.r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała złożył wniosek o rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu polegającym na przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną RM w sprawie działalności Centrum Kultury za 2020 r.

W dyskusji na ten temat udział wzięli: radny S. Szul.

 

Głosowanie wniosku: (13:22)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Jacek Wanicki, Michał Koszut, Stanisław Szul, Daniel Szenawa,
Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Ireneusz Klimecki, Bogusław Kanarski

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Paweł Szpak

 

21. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (13:23)

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

PDFProtokół XXXI.pdf (3,23MB)