Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 1124-PR.262.2021 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy

ZARZĄDZENIE NR 1124-PR.262.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:


§ 1. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczegółnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2021 roku.


§ 2.

 

 Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację niżej wymienionego zadania to kwota: 32.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści dwa tysiące zł), z przeznaczeniem na następującą dyscyplinę sportu:

1) Zadanie nr 1 – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł).


§ 3. 

Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin Konkursu

§ 1 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT


1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133), niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Głuchołazy prowadzą działalność sportową.


2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

     1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
     2) dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania;
     3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
     4) dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo-biurową;
     5) posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający:

          a) harmonogram zadań;
          b) cele zadania i metody ich osiągania;
          c) przewidywane efekty;

     6) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.


§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI


1.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

2.Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.


§ 3 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


1. Termin realizacji zadania ustala się  do 30 grudnia 2021 r.

2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.


§ 4 TERMIN SKŁADANIA OFERT


1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (pok. Nr 11, piętro I), bądź przesłanie na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM), w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 9:00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.

2.Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

     1) „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed  12 marca 2021 r. do godz. 9:00;
     2) „Zadanie nr (numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”.


§ 5 TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT


1.Otwarcie ofert nastąpi  dnia  12 marca 2021 r. o godz. 10:00;

2.Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz w terminie  nie dłuższym niż 7 dni, licząc od upływu terminu składania wniosków;

3.Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu;

4.Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

     1) merytoryczne - zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali: 0-3);
     2) społeczne:
      a) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz   zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2);
          b) działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4);

     3) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2);

     4) organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali: 0-3);

     5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1).

5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

6. Do oferty należy dołączyć:

     1) aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);
     2) oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia;
     3) oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych;
    4) Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.

7. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

8. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.

9. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 3 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji,Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, tel. (77) 40 92 119.


Załącznik do Regulaminu Konkursu
Informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 24.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz, z siedzibą ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby „Umowy o realizację zadania pn." Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy" zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 roku " - na podstawie art. 6, ust.1, lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017r. ( RODO).

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Paweł Będzmirowski – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email iod@glucholazy.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby „Umowy na realizację zadania pn." Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy" zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 roku ".

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo
do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania zawartej
umowy.


BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy

 

ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. otwartego konkursu, wsparcia w poszczególnych zadaniach postanowiono udzielić następującym wnioskodawcom:

 

Zadanie nr 1 – piłka nożna

1. Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów, Nowy Świętów 126, 48-330 Nowy Świętów - wysokość środków publicznych: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł).

2. Ludowy Klub Sportowy Złoty Potok Jarnołtówek, 48-267 Jarnołtówek, ul. Fiołkowa 8 -wysokość środków publicznych: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).