Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RR.6220.11.2020.US

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


Na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz wnioskiem z dnia 23 grudnia 2020 r. firmy Gospodarka Solarna Sp. z o.o. 48-250 Głogówek, ul. 3 Maja 9 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Olafa Korgela, zawiadamiam Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 636/3 oraz 632 w miejscowości Konradów”, w tym terminu wydania postanowienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedłużenie postępowania związane jest z koniecznością uzyskania przez tut. organ od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przewidywany termin załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 636/3 oraz 632 w miejscowości Konradów”  ustala się na dzień 23.03.2021r.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konradów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.