Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotyczy zinwentaryzowania kanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu wodno-prawnego na wszystkie wyloty zlokalizowane w Gminie Głuchołazy

Głuchołazy, dnia 29.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Zinwentaryzowanie kanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu wodno-prawnego na wszystkie wyloty zlokalizowane w Gminie Głuchołazy

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w Głuchołazach wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego na terenie Gminy Głuchołazy

Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia.

Warunki postępowania

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

2. Warunki gwarancji Okres gwarancji i rękojmi-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.(określić warunki gwarancji)

3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.06.2018r.

4. Zakres robót:

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

a) wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej wraz z opisaniem: średnicami rur, średnicy studni i separatorów z opisaniem wymiarów wraz z naniesieniem rzędnych wysokościowych góry i dna.

b) wykonanie charakterystyki zlewni,

c) wykonanie opisu każdych kanałów deszczowych wraz z opisem występujących wad lub zastrzeżeń,

d) policzenie zlewni dla każdego węzła wraz z analizą wylotów w stosunku do powierzchni zlewni,

e) wykonanie opisu niedoborów, uwagi i wnioski do przeprowadzonej inwentaryzacji

f) wykonanie zestawienia kanałów zbiorczych i studzienek węzłowych

g) wykonanie operatu wodno-prawnego dla 27 wylotów na terenie Gminy Głuchołazy, 2 na terenie wiejskim 1 na terenie Polskiego Świętowa, 1 na terenie Nowego Świętowa.

h) inwentaryzację oraz operaty należy przedłożyć zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy każdy. Inwentaryzację kanalizacji deszczowej należy wykonać na mapach w skali min. 1:500. Zagospodarowanie inwentaryzowanej sieci musi zostać wykonane w kolorze (sieci i przyłącza muszą być wyróżnione innymi kolorami w zależności od węzła)

i) wykonaniem pełnej dokumentacji fotograficznej.

Inwentaryzacji podlega całość kanalizacji deszczowej na terenie Głuchołaz, w przypadku niezinwentaryzowanej kanalizacji Wykonawca musi zinwentaryzować brakujące odcinki i wprowadzić je do opracowania.

Zakres inwentaryzacji kanalizacji deszczowej musi się uzupełnić z posiadaną przez Zamawiającego inwentaryzacją kanalizacji deszczowej. Inwentaryzacja w wersji papierowej do wglądu w siedzibie tut. Urzędu

5. Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, koszty opracowania dokumentacji, wykup map do opracowania, po stronie wykonawcy,

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia: terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

 

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

Oferty Wykonawca może złożyć:

  1. w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

  2. faksem na numer 77 40 92 101

  3. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 2.02.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

JPEGInwentaryzacja deszczówki wraz z opracowaniem operatu wodno prawnych na wyloty.jpeg (251,24KB)