Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako dz. nr 86 o pow. 1,0200ha położonej w Burgrabicach

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 02.03.2021 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 
 ul. Rynek 15 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach, oznaczonej jako działka nr:

86 o pow. 1,0200ha, objęta KW OP1P/00036331/6 , 


Cena wywoławcza wynosiła  18.000,00 zł


Po wpłaceniu wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej do przetargu na
przedmiotową nieruchomość został dopuszczony jeden uczestnik.


W wyniku przetargu "Nabywcą" nieruchomości został:
Pan Wiesław Łodziana
za cenę 18.180,00 zł
 


 

Lista osób

 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 86 o pow. 1,0200ha  położonej Burgrabicach, objętej KW OP1P/00036331/6.

Osobą spełniającą warunki przetargowe, zakwalifikowaną do udziału w I przetargu ograniczonym, który odbędzie się dnia 02.03.2021r o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,  ul. Rynek 15 jest:

 

- Pan Wiesław Łodziana

 


 

Burmistrz Głuchołaz

 

OGŁASZA
 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej jako działka nr 86 o pow. 1,0200 ha, położonej w Burgrabicach, objętej KW OP1P/00036331/6.
 
 
Do przetargu zostaną dopuszczone tylko osoby będące rolnikami indywidualnymi zgodnie z ustawą z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020, poz. 1655).
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy (Uchwała Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27.05.2020r.), teren obejmujący w/w działkę wchodzi w skład kompleksu terenu o symbolu „4.2R”- tereny o dominującej funkcji terenów rolnych.
 
Przetarg odbędzie się dnia 02.03.2021 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, cena wywoławcza - 18.000,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 180,00 zł.
 
W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) zawiera wpis, który w sposób bezpośredni nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości, zaś dział IV (hipoteka) nie zawiera żadnych wpisów.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (tj. 900,00 zł) na konto Gminy Głuchołazy, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003, najpóźniej do dnia 22.02.2021 r.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia przetargu.
 
Należność ustalona w przetargu zostanie wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.
 
W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.
 
W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 
Uczestnicy przetargu winni:
  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca w/w podmiot);
  • posiadać dowód wpłaty wadium;
  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 
Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pokój nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl