Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wsi Konradów - w zakr. ochr. środ.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały nr IX/126/19 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Głuchołaz.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone do Burmistrza Głuchołaz na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wsi Konradów - w zakr. ochr. środ..pdf (92,86KB)
PDFKlauzula RODO dot. procedury sporządzenia planu miejscowego wsi Konradów.pdf (74,82KB)