Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy

ZARZĄDZENIE NR 1062-PR.246.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
 
z dnia 21 stycznia 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie
dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy
 
 
Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2021 roku.
§ 2. Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 389.000,00 zł (słownie zł: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:
 
1) Zadanie nr 1 piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania - 194.00,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł 00/100)
2) Zadanie nr 2 łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania - 15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy zł 00/100)
3) Zadanie nr 3 - kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania -  42.000,00 zł (słownie zł: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100)
4) Zadanie nr 4 - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania - 80.000,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100)
5) Zadanie nr 5 - karate - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania - 28.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia osiem tysięcy zł 00/100)
6) Zadanie nr 6 - lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania - 30.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
 
§ 3.  Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.