Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie cmentarza komunalnego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały Nr XXVI/255/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie cmentarza
komunalnego. Obszar objęty opracowaniem został wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały.
 
Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.:
  • w formie pisemnej do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy;
  • korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
  • na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 32.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.
 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (https://bip.glucholazy.pl) w zakładce RODO > Urząd Miejski.